<< Kthehu prapa

Vlerësimi Tatimi në pronë bazohet në vlerën e llogaritur të pronës. Tatimi i llogaritur për vitin aktual është bazuar në vlerën e llogaritur të pronës më 31 Dhjetor të vitit të kaluar. Ju mund tëgjeni më shumë informata se si vlerësohet tatimi vjetor këtu.

Vlera e llogaritur e pronës përcaktohet ҫdo tre deri në pesë vite përmes një vlerësimi.


Metodat e vlerësimit Ҫdo tre deri pesë vite bëhet një vlerësim për të vlerësuar të gjitha pronat në mënyrë që të përcaktohet një vlerë e llogatirur e cila duhet të reflektoj vlerën aktuale të tregut. Normalisht një pronë do të vlerësohet vetëm tre deri pesë vite. Megjithatë, për ndërtesa të reja, prona me ndryshim në përdorim, zgjerim të ndërtesave, etj. një vlerësim specifik mund të bëhet në periudhën mes dy vlerësimeve të përgjithshme. Nuk ka dallim në metodat e vlerësimit mes një të përgjithshme dhe një specifike, dallimi i vetëm është kur bëhet vlerësimi.

Vlera e llogaritur duhet të reflektoj vlerën e tregut.

Gjatë llogaritjes së vlerës së pronës një prej tri metodave të vlerësimit përdoret.:
Metoda e krahasimit të shitjeve
Metoda e të hyrave
Metoda e kostos së ndërtimit

Vlera e llogaritur zakonisht përcaktohet përmes Metodës së krahasimit të shitjeve. Nëse metoda e krahasimit të shitjeve nuk është e mundur të përdoret apo nënkupton një vlerë jo të saktë, vlerësimi mund të bëhet duke përdorur ose Metodën e të hyrave ose Metodën e kostos së ndërtimit.

Metoda e Krahasimit të Shitjeve Metoda kryesore për të vlerësuar pronat është metoda e krahasimit të shitjeve. Në këtë metodë Komisioni Komunal për Vlerësim përcakton vlerën për metër katror për një pronë të gjendjes normale në secilën kategori të vlerës dhe zonës së vlerësimit.

Në shumicën e rasteve kjo është baza për vlerën e llogaritur të një prone. Megjithatë, ndonjëherë kjo metodë nuk është e përshtatshme për tu përdorur, dhe në atë rast përdoret Metoda e të hyrave ose Metoda e kostos së ndërtimit. Këto metoda përdoren për prona ku tregu i shitjeve është i kufizuar për shembull vetëm për industri dhe prona të mëdha me qira si zyre dhe hapësira për treg me shumicë.

Gjatë përdorimit të metodës së krahasimit të shitjeve vlera e llogaritur ndikohet nga karakteristikat në vijim për secilën pronë specifike:
• Hapësira e ndërtimit në metra katrorë
• Kategoria e Vlerës (përcakton Vlerën për metër katror)
• Zona e vlerësimit (përcakton Vlerën për metër katror)
• Gjendja e ndërtesës

Të gjitha të dhënat e nevojshme për të llogaritur vlerën mbledhen përmes një anketimit. Një anketim mund të bëhet kur një pronë e re regjistrohet, kur një pronë ndryshohet, apo për arsye të tjera si anketimi i përgjithshëm i të gjitha pronave në Kosovë. Gjatë vitit 2010 ka filluar një anketim nacional me synimin për të mbledhur të dhëna mbi të gjitha pronat e regjistruara në Kosovë.

Vlera e llogaritur llogaritet përmes formulës në vijim:

Metra katrorë *vlera për metër katror * Koeficienti i kualitetit

Metrat katrorë maten gjatë anketimit.
Vlera për metër katror përcaktohet përmes kategorisë së vlerës dhe zonës së vlerësimit të cilat vendosen nga një Komision Komunal për Vlerësim.
Koeficienti i kualitetit ndikohet nga kualiteti e ndërtesës, e cila përcaktohet gjatë anketimit të pronës.

Për të parë se si llogaritet vlera e llogaritur për një pronë specifike bazuaqr në karakteristikat e saj klikoni në dosjen pdf më poshtë.

Hapësira e ndërtesës në Metra Katrorë


Hapësira e ndërtesës përcaktohet duke matur “skicën” e ndërtesës në temel. Nëse ndërtesa ka më shumë se një kat numri i kateve shumësohet me hapësirën e cila është matur. Për apartamente hapësira zakonisht matet bazuar në skicën e ndërtimit.

Vlera për metër katror
Vlera për metër katror vendoset nga një Komision Komunal për Vlerësim. Komisioni përcakton vlerën për metër katror për ndërtesa në zona të vlerësimit të ndryshme dhe kategori të vlerës të ndryshme ҫdo tre – pesë vite. Për të parë vlerat aktuale për metër katror klikoni në dosjen pdf më poshtë.
Kategoria e vlerës
Të gjitha ndërtesat kategorizohen në dy sisteme të ndryshme të kategorisë:
• Kategoria e pronës
• Kategoria e vlerës (përdorim primar)

Kategoria e pronës përcakton se cila normë tatimore aplikohet. Lexoni më shumë rreth kategorisë së pronës këtu. Nën secilën kategori të pronës ekzistojnë disa kategori të vlerës.

Kategoria e vlerës përcakton vlerën për metër katror për një pronë të standardit normal në një zonë specifike të vlerësimit. Kategoritë e ndryshme të vlerës kanë vlera të ndryshme për metër katror. Për të parë kategoritë aktuale të vlerës–klikoni këtu.

Vlera për metër katror vendoset nga një komision Komunal për vlerësim në një proces vlerësimi që bëhet ҫdo tre deri pesë vite. Shihni pdf më poshtë për të parë vlerat mbizotëruese për metra katrorë.


Zonat e Vlerësimit


Ҫdo komunë ndahet në zona të ndryshme të vlerësimit. Këto zona reflektojnë dallimin në vlerë që aplikohet për ndërtesa të ngjashme varësisht nga lokacioni i ndërtesës.

Në secilën zonë vlerësimi dhe kategori të vlerës përcaktohet vlera për metër katror për një pronë të standardit normal.

Nëse dëshironi të shihni zonat e komunës suaj ju mund të vizitoni Zyrën Komunale të Tatimit në Pronë për të parë hartën e tyre të zonave të vlerësimit.


Kualiteti i Ndërtesës


Gjatë anketimit nacional që ka filluar më 2010, janë mbledhur të dhënat që marrin parasysh kualitetin e ndërtesës. Të gjitha ndërtesat janë vendosur në një prej pesë standardeve të mundshme të kualitetit bazuar në gjendjen e jashtme të ndërtesës. Secili standard ka një koeficient me të cilin vlera standarde e llogaritur shumëzohet për të arritur tek vlera e llogaritur. Standardet dhe koeficientat e kualitetit janë sa vijon.

Shumë mirë: 1,1
Mirë: 1
Mesatare: 0,8
Dobët: 0,6
E papërdorshme: 0,5

Vlera e llogaritur e ndërtesës me kualitet të dobët do të jetë substancialisht më e ulët se vlera e llogaritur e një ndërtese me kualitet shumë të mirë. Kjo nënkupton që pronari i një ndërtesë me kualitet të dobët do të paguaj më pak tatim se pronari i një ndërtese me kualitet shumë të mirë.

Në shembullin më poshtë ju mund të shihni se si gjendja ndikon në vlerën e llogaritur.Metoda e të hyrave Kjo metodë kryesisht përdoret për prona që janë me qira, për shembull zyre dhe hapësira për tregtim.

Në metodën e të hyrave të hyrat kapitalizohen për të arritur tek vlera e tregut të një prone.

Metoda e kostos së ndërtimit Kjo metodë përdoret për industri dhe prona të tjera me qëllim të veqant ku tregu është i kufizuar. Kjo metodë implementohet në baza të pronave individuale.

Në këtë metodë kostoja për metër katror për një ndërtesë ofrohet nga së paku tri kompani të ndërtimit. Standardi i renovimit dhe mosha merren parasysh përmes amortizimit të ndërtesës. Gjithashtu merret parasysh amortizimi funksional. Kjo mund të jetë për shembull mungesa e rrymës, mungesa e ashensorëve apo forma e pazakontë që krijon hapësira të papërdorshme.