Ju jeni në: → Skënderaj


info

Skënderaj

Të hyrat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, edhe të ardhurat e tjera komunale janë përdorur për këtë lloj të projekteve:


Rezultatet e investimeve




2017

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Skenderaj

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 155,260.39 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 170,107.66 €

Projektet e realizuara

Asfaltimi i rrugës Vitak-Klladërnicë 28,342.66 €
Segmenti 2 i rrugës unazore te qytetit 14,925.27 €
Ndërtimi I kanalizimit në fshatin Polac 36,542.78 €
Asfaltimi i rrugës në Runik 22,967.84 €
Segmenti 2 i rrugës unazore te qytetit 67,329.11 €
Totali: 170,107.66 €



2016

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Skenderaj

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë

Projektet e realizuara

Segmenti 2 i rrugës unazore të qytetit 48.894.57€
Asfaltimi i rrugës lagjja Muhaxheraj - Qirez 17.949.00€
Asfaltimi i rrugës në fshatin Izbicë 37.430.00€
Ndërtimi i rrugës në Polac 30.000.00€
Asfaltimi i rrugës në fshatin Runik 6.560.44€
Asfaltimi i rrugës në fshatin Dashec - Baks 40.677.00€
Asfaltimi i rrugës Vitak - Klladernicë 11.837.48€
Asfaltimi i rrugës unazore në qytet, segmenti Klinë - Llaushë 8.778.47€
TOTALI 202.123.96€



2015

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Skenderaj.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 145,800.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 93,675.63 €

Projektet e realizuara

Asfaltimi i rrugës Leqinë - Pemishtë 18,958.93 €
Asfaltimi i rrugës Kopiliq - Turiqefc 24,807.90 €
Asfaltimi i rrugës Dashefc - Baks 16,089.00 €
Asfaltimi i rrugës në fshatin Plluzhinë 6,545.76 €
Asfaltimi i rrugës në lagjën Muhaxheraj në Fshatin Qirez 27,274.04 €
TOTALI 93,675.63 €



2014

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Skenderaj.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 135,500.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 124,484.73 €

Projektet e realizuara

Rruga Mujë Krasniqi 62,376.32 €
Segmenti 2 i rrugës unazore të qytetit 8,941.34 €
Asfaltimi i rrugës Rezistenca 18,433.66 €
Rruga në Rezallë lagjet Ahmetaj, Deliu 14,777.00 €
Bashkëfinancimi i projekteve 6,142.41 €
Mirëmbajtja dhe riparimi i rrugëve 7,780.00 €
Renovimi i objekteve shkollore 6,034.00 €
TOTALI 124,484.73 €



2013

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Skënderajt

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 125,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 99,538.76 €

Projektet e realizuara

Bashkë-financimi i projekteve 15,000.00 €
Rruga Mujë Krasniqi 30,000.00 €
Rruga në Llaushë, Lagja Bekteshi-Shabanaj 30,000.00 €
Rruga Mbretëresha Teutë në Skenderaj 8,826.00 €
Rruga në Rezallë Ahmetaj-Deliu 15,712.00 €
Ujësjellësi Prekaz- Dashec -Polac 28,874.00€
TOTALI 130,000.00 €



2012

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Skenderaj.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 807,548.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 116,985.00 €

Projektet e realizuara

Asfaltimi i rrugës Prekaz- Mikushnicë 31,937.80 €
Zyra e vendit në Likoc 11,988.00 €
Ndërtimi i rrethojes së zyra e vendit në Turiqec 3,060.00 €
Asfaltimi i rrugës Lagja Ibishi në Skenderaj 30,000.00 €
Asfaltimi i rrugës Mangjolli - Mikushnicë 20,000.00 €
Asfaltimi i rrugës Turiqec-Kopiliq i poshtëm F-II 20,000.00 €
TOTALI 116,985.80 €



2011

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Skenderaj.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 120,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 143,746.00 €

Projektet e realizuara

Furnizimi me gypa fi-110 për shkollat në Prekaz 63,951.00 €
Asfaltimi i rrugës Aqarev - Siqevë 30,000.00 €
Rregullimi i rrugëve rurale të rendit të IV 10,000.00 €
Asfaltimi i rrugës Mbretresha Teutë, në Skenderaj 20,000.00 €
Asfaltimi i rrugës Leqinë -Pemishtë 13,295.50 €
TOTALI 137.246.50



Disa materiale në ueb faqe kërkojnë ta keni Adobe Reader të instaluar në kompjuterin tuaj.


info

Pse është e rëndësishme të paguhet Tatimi në Pronë?

Duke paguar tatimin tuaj në pronë ju bëheni pjesë e përpjekjeve për përmirësimin e kualitetit të jetës në komunën tuaj.

Tatimi në pronë nevojitet për investime në përmirësimin e rrugëve, furnizimin me ujë, kanalizimin, ndërtimin e shkollave, etj.

Çdokush që e paguan tatimin në pronë është pjesë e rëndësishme në punën e zhvillimit të komunës, dhe në këtë mënyrë edhe të tërë vendit!

Duke paguar, ju mund të bëni ndryshime!