Ju jeni në: → Shtime


info

Shtime

Të hyrat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, edhe të ardhurat e tjera komunale janë përdorur për këtë lloj të projekteve:


Rezultatet e investimeve
2017

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Shtimës

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 207,677.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 122,420.16 €

Projektet e realizuara

Rregullimi i trotuarëve, ndriqimit dhe gjelbrimit në rrugët "Adem Jashari" "Komandant Kumanova" -Participim 40,920
Kanalet atmesferike në fshatërat e Shtimes 10,000
Asfaltimi i rrugëve dhe kanaleve të ujërave të zeza 10,000
Asfaltimi i rruges : Zeqë Zeqiri dhe Rruga Sadriu në Davidovc 5,000
Rregullimi i kanalizimit fekal për Zonën e Bisnezeve në rrugën "Komandant Kumanova" 15,000
Rregullimi i rrugëve bujqësore 5,000
Rregullimi i trptuareve ne fshatin Pjetershtic te udhëkryqi 5,000
Zgjerimi dhe pastrimi i shtratit të lumit në fshatëra të Shtimes 30,000
Ndërtimi i fushës së sportit ne Godanc dhe Muzeqin si dhe gjelbrimi I parkut në Muzeqinë 18,000
Totali: 138,920.00 €2016

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Shtimës

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 148,935.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 161,611.36 €

Projektet e realizuara

Projektet e infrastrukturës me participim në projektin me IOM - rregullimi i ndriqimit publik 7,415.00 €
Projektet e infrastrukturës me participim - Kanalizime në fshatin Vojnovc në rrugën Bashkim Emini dhe Mehmeti 1,874.32 €
Projektet e infrastrukturës me participim - Kanalizime në Zonën Ekonomike në Shtime 13,062.15 €
Projektet e infrastrukturës me participim në projektin DEMOS (ndërtimi i trotuareve, ndriqimi publik, gjelbërimi dhe shtegu për biçiklist) 7,225.58 €
Rregullimi i infrastrukturës - Rrethoja të Zonës Ekonomike në Shtime 10,000.00 €
Projektet e infrastrukturës me participim - Asfaltimi i rrugëve urbane në Shtime 11,505.42 €
Rregullimi i ndriqimit publik 15,000.00 €
Ndërtimi i rrugëve në brendësi të fshatit Gjyrkovc 9,800.00 €
Ndërtimi i rrugëve në brendësi të fshatit Rashincë 5,000.00 €
Hartimi i projekteve ideore dhe kryesore 8,440.00 €
Rruga Petrovë - Llanishtë shtresa e dytë dhe zgjerimi - faza e dytë 50,761.00 €
TOTALI 140,083.47 €2015

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Shtimës

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 146,650.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 133,061.08 €

Projektet e realizuara

Rregullimi i Parkut te Qendra Rinore-Shtime( Proj. me Participim) 5,724 €
Hartimi i projekteve ideore dhe kryesore 11,555 €
Asfaltimi i Rrugeve Urbane 46,265 €
Ndertimi i rrugeve ne mbrendi te fshatit Gjurkovc 16,000 €
Shpronesimi i Tokes Shtime-Vojnavc 27,166 €
Furnizim me material per renovimin e ShF.Lasgush Poradeci( Proj. me Participim) 3,840.00 €
Funizimi me material per rregullimin e trafos per SHMP.në Shtime ( Proj. me Participim) 2,000.00 €
Ndërtimi I rrugeve lokale ( Proj. me Participim) 23,341.05 €
TOTALI 135,889.99 €2014

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Shtimës

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 136,650.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 140,226.84 €

Projektet e realizuara

Hartimi i projekteve ideore dhe kryesore 30,000.0 €
Projekte Infrastruktures me participim 56,650.0 €
Pagesa e shpronsimit Shtime – Vojnovc 30,000.0 €
Rregullimi i ndriqimit publik Shtime 20,000.0 €
Blerja e kompjutereve per Administraten Komunale 9,500.0 €
Blerja e mobiljeve per Administraten Komunale 9,500.0 €
TOTALI 155,650.00 €2013

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Shtimës

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 115,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 122,415.00 €

Projektet e realizuara

Blerja e GPS-së për Zyrën e Gjeodezisë 15,000.00 €
Ndërtimi i kanaleve të ujërave të zeza në Gllavicë 20,000.00 €
Ndërtimi i kanaleve të ujërave të zeza në Gjurkovc 20,000.00 €
Ndërtimi i rrugëve në brendësi të fshatit Vojnovc 15,000.00 €
Ndërtimi i rrjetit elektrik në Godanc të Epërm 9,039.00 €
Ndërtimi i trafos për Qerdhën e Fëmijëve 13,000.00 €
Projektet e infrastrukturës me participim 22,961.00 €
TOTALI 122,415.00€2012

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Shtimës

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 110,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 99,268.00 €

Projektet e realizuara

Vendosja e orës digjitale në sheshin e UÇK-së 1,000.00 €
Furnizimi me material ndërtimor për Xhaminë e Godancit 9,971.00 €
Ndërtimi i fazës së dytë të kanalizimit fekal dhe rehabilitimi i rrugës urbane në Shtime 10,000.00 €
Furnizimi me material për rregullimin e kanalizimit të ujërave të zeza në Godanc të Epërm (Lagjeja Sofia) 9,940.00 €
Rregullimi i infrastrukturës në QKMF, kompletimi I punëve në fushën e futbollit, renovimi në Shkollës Fillore Emin Duraku dhe rrethoja në Shkollën e Mësme Naim Frashëri 31,252.00 €
Ndertimi i kanalizimit në Fshatin Belincë, Reçak, Davidovc dhe rrugës Shefket Muhadini në Shtime 1,030.00 €
Asfaltimi i rrugëve në zonën Industriale në Shtime 8,794.00 €
Ndërtimi i fazës së dytë të kanalizimit fekal dhe rehabilitimi i rrugës urbane në Shtime 872.00 €
Rregullimi dhe furnizimi me zhavor i rrugës së arave në lagjen Terbeshi në Rashincë 17,328.00 €
Furnizimi me material për kanalizimin në Gjurkovc 2,991.00 €
Furnizimi me zhavor për rehabilitimin e rrugës Karaçicë-Javor 2,893.00 €
Investime tjera 3,197.00 €
TOTALI 99,268.00€2011

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Shtimës

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 96,268.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 104,156.00 €

Projektet e realizuara

Rregullimi i trotuarëve në Muzeqinë, Carralevë dhe Belinc 40,000.00 €
Asfaltimi i rrugëve në brendësi të fshatit Muzeqinë 36,000.00 €
Asfaltimi i rrugës Shefket Muhadini në Shtime 28,156.00 €
TOTALI 104,156.00€2010

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Shtimës

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 90,891.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë  104,861.00 €

Projektet e realizuara

Asfaltimi i rrugës Rashincë-Gllavicë 10,000.00 €
Ndërtimi i çerdhes së fëmijëve (faza e parë) 5,000.00 €
Asfalltimi i rrugës së Fshatit Gjurkoc 30,000.00 €
Rregullimi i trotuareve në Muzeqinë-Shtime 20,000.00 €
Asfalltimi i rrugës në brendësi të fshatit Petrovë 18,000.00 €
Hartimi i projekteve ideore dhe kryesore 20,000.00 €
Struktura tjera 1,861.00 €
TOTALI 104,861.00€Disa materiale në ueb faqe kërkojnë ta keni Adobe Reader të instaluar në kompjuterin tuaj.


info

Pse është e rëndësishme të paguhet Tatimi në Pronë?

Duke paguar tatimin tuaj në pronë ju bëheni pjesë e përpjekjeve për përmirësimin e kualitetit të jetës në komunën tuaj.

Tatimi në pronë nevojitet për investime në përmirësimin e rrugëve, furnizimin me ujë, kanalizimin, ndërtimin e shkollave, etj.

Çdokush që e paguan tatimin në pronë është pjesë e rëndësishme në punën e zhvillimit të komunës, dhe në këtë mënyrë edhe të tërë vendit!

Duke paguar, ju mund të bëni ndryshime!