Ju jeni në: → Prishtina


info

Prishtina

Të hyrat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, edhe të ardhurat e tjera komunale janë përdorur për këtë lloj të projekteve:


Rezultatet e investimeve
2017

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Prishtinës

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 5,287,375.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 6,961,290.05 €

Projektet e realizuara

Riparimi i objekteve te Bashkësive lokale 113,174.00
Ndërtimi i disa rrugëve me kubëza betoni ne Veternik, kalabri dhe Hajvali 150,000.00
Rregullimi i rrugeve te objektet me banim social ne Hajvali 150,000.00
Ndertimi i disa rrugeve me kubza betoni ne Prugovc 150,000.00
Ndertimi i disa rrugeve me kubza betoni ne Shkabaj, Kalabri dhe Prishtine 150,000.00
Ndertimi i rruges paralele me kanalin Iber Lepenc ne Bernicen e Poshtme 87,192.51
Ndertimi i kolektorit te lumit Prishtina dhe rruga mbi kolektor 750,000.00
Ndertimi i rrjetit te kanalizimit ne lagjet e reja 399,563.41
Ndertimi i stadiumit te Prishtines - bashkfinancim 960,908.00
Zgjerimi dhe modernizimi i rrjetit te ndriqimit publik 291,758.00
Furnizimi me makineri ,paisje dhe kamion per bartjen e mbeturinave 93,900.00
Rregullimi dhe kultivimi i siperfaqeve gjelberuese dhe parqeve te qytetit 999,407.74
Projekt i bashkefinancimit me ADA 494,050.84
Inqizime Gjeodezike 121,515.75
Paisje mjekesore per QKMF dhe QMU 160,409.87
Blerja e dy autoambulancave për nevojat e QMU-së 103,994.85
Renovime dhe Rindertime te objekteve shendetsore 169,976.39
Dekorimi i qytetit per festa 50,000.00
Ndertimi i kendeve te lodrave per femije ne kryeqytet 120,180.20
Ndertimi i Çerdheve 269,982.55
Ndertimi i Shkolles fillore ne lagjen Kalabria 275,310.93
Ndertimi i shkolles ne Arberi 600,000.00
Rikonstruimi dhe gëlqerosja e shkollave 299,996.05
Totali: 6,961,321.092016

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Prishtinës.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 6,300,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 7,176,272.25 €

Projektet e realizuara

Riparimi dhe mirëbajtja e nyjeve sanitare 349,989.00 €
Kanalizimi fekal në lagje Barilevë - Prugovc 373,144.00 €
Ndërtimi i rrugës Veternik - Mat 390,262.10 €
Ndërtimi i stadionit të futbollit Hajvalia 200,000.00 €
Sanimi i gropave 298,070.00 €
Riparimi dhe mirëmabjtja e kulmeve të shkollave 233,454.00 €
Ndërtimi i urave pjesa e unazës qendrore 800,000.00 €
Ndërtimi i kolektorit betonarme dhe kanalizimi fekal 1,260,488.00 €
Ndërtimi i rrugës V. Fazliu - Rugova - Vlora 288,755.50 €
Rindërtimi, sanimi dhe zgjerimi i disa rrugëve sekundare 314,913.50 €
Zgjerimi dhe mirëmbajtja sipërfaqeve të gjelbërta 850,000.00 €
Ndërtimi rr.F. Barilevë - Lagjja Kurt 260,584.00 €
Rindërtimi i disa rrugëve SH. SH 300,185.00 €
Renovimi i garazhave tr.urb 200,000.00 €
Ndërtimi infrastrukturës f Zllatar 469,240.00 €
Ndërtimi i aneksit të shkollës fillore Faik Konica 173,677.56 €
Rikonstruimi dhe gëlqerosja e disa shkollave 84,688.00 €
Rregullimi i oborreve dhe tereneve sportive 170,644.50 €
Rikonstruimi i objektit të kuzhinës Qendrore - Ulpiana 158,175.32 €
Totali 7,176,270.48 €2015

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Prishtinës.

Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë

Projektet e realizuara

Ndërtimi i rrugës Enver Maloku- faza e dytë 847,542.44 €
Asfalltimi i rrugës në Hajvali 468,015.78 €
Ndërtimi I rrugës "Stanbolli "- faza e dytë 649,285.30 €
Ndërtimi i rrugës Matiqan - Butovc - Kolovicë 486,367.86 €
"Ndërtimi i Bulevardit mbi “Kurriz”" 977,725.51 €
Ndërtimi i rrugës “ Barilevë-Besi" 965,582.96 €
"Ndërtimi i disa rrugëve me kubëza betoni në Lagjen e spitalit në Prishtines" 371,966.54 €
Ndërtimi i sallës së edukatës fizike në SHFMU 7 Marsi- Prishtinë 248,787.62 €
Rikonstruimi dhe gelqerosja e disa shkollave 122,819.27 €
Rekonstruimi dhe ndërtimi i sallës së edukatës fizike në shkollën ish Eqrem Qabej 220,032.61 €
Dezinsektimi hapsinor i Prishtines 200,100.00 €
TOTALI 5,558,225.89 €2014

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Prishtinës.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 4,600,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 5,649,336.86 €

Projektet e realizuara

Ndërtimi i rrugës Stambolli 400,000.00 €
Ndërtimi i rrugës Bërnicë e Epërme 600,000.00 €
Rregullimi i prroit dhe kanalizimit fekal prej fshatit Shkabaj në drejtim të lagjës Arbëria dhe Kodra e Trimave 350,000.00 €
Asfaltimi i rrugës Hajvali 450,000.00 €
Ndërtimi i rrugës Enver Maloku 800,000.00 €
Rregullimi i shtratit të lumit Prishtina 350,000.00 €
Sinjalizimet vertikale dhe horizontale i rrugëve dhe vendbanimeve 200,000.00 €
Zgjerimi i ndriqimit publik 200,000.00 €
Furnizim me invertar në bibloteken Hivzi Sylejmani 250,000.00 €
Rindertimi i pishinës në Germi 250,000.00 €
Ndertimi i terreneve sportive 250,000.00 €
Ndertimi i Qendra e Mjeksisë Familjare ne lagjen e Muhagjerve te Prishtines 450,000.00 €
Ndertimi i objektit banesor për rastet sociale 500,000.00 €
Rikonstruimi dhe gelqerosja e disa shkollave 400,000.00 €
Paisje për inventar, kabinete dhe libra për biblotek 199,336.86 €
TOTALI 5,649,336.86 €2014

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Prishtinës.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 4,600,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 5,649,336.86 €

Projektet e realizuara

Ndërtimi i rrugës Stambolli 400,000.00 €
Ndërtimi i rrugës Bërnicë e Epërme 600,000.00 €
Rregullimi i prroit dhe kanalizimit fekal prej fshatit Shkabaj në drejtim të lagjës Arbëria dhe Kodra e Trimave 350,000.00 €
Asfaltimi i rrugës Hajvali 450,000.00 €
Ndërtimi i rrugës Enver Maloku 800,000.00 €
Rregullimi i shtratit të lumit Prishtina 350,000.00 €
Sinjalizimet vertikale dhe horizontale i rrugëve dhe vendbanimeve 200,000.00 €
Zgjerimi i ndriqimit publik 200,000.00 €
Furnizim me invertar në bibloteken Hivzi Sylejmani 250,000.00 €
Rindertimi i pishinës në Germi 250,000.00 €
Ndertimi i terreneve sportive 250,000.00 €
Ndertimi i Qendra e Mjeksisë Familjare ne lagjen e Muhagjerve te Prishtines 450,000.00 €
Ndertimi i objektit banesor për rastet sociale 500,000.00 €
Rikonstruimi dhe gelqerosja e disa shkollave 400,000.00 €
Paisje për inventar, kabinete dhe libra për biblotek 199,336.86 €
TOTALI 5,649,336.86 €2013

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Prishtinës.

Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 4,085,151.42 €

Projektet e realizuara

Rregullimi dhe kultivimi i sipërfaqeve gjelbëruese 484,665.43 €
Sistemi i kogjenerimit i ngrohjes termokos 750,000.00 €
Ndërtimi i rrugës pjesa urbane e qytetit 160,000.00 €
Ndërtimi i fabrikës së ujit në fshatin Shkabaj 553,000.00 €
Ndërtimi i fushës sportive 50,000.00 €
Ndërtimi i Shkollës Fillore Emin Duraku 700,000.00 €
Ndërtimi i Shkollës së Mesme Prenk Jakova 100,000.00 €
Ndërtimi i sallës së edukatës fizike në Shkollën Fillore Ganimete Terbeshi 50,000.00 €
Shpronësimi i rrugës Enver Maloku 1,237,485.99 €
TOTALI 4,085,151.422012

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Prishtinës.

Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 3,273,248.00 €

Projektet e realizuara

Sheshi Ibrahim Rugova dhe Zahir Pajaziti 1,000,000.00 €
Ndërtimi i rrugëve mbi kolektorin atmosferik në lagjen Kalabria 250,000.00€
Mirëmbajtja e sipërfaqeve gjelbëruese dhe parqeve 243,248.00 €
Riparimi i ashensorëve 120,000.00 €
Rregullimi i vend ndaljeve të autobusëve dhe vendosja e kabinave për stacione 130,000.00 €
Përkrahja e fermerëve në blegtori 50,000.00 €
Përkrahja e fermerëve për mbjellje pranverore 50,000.00 €
Trajnimi i të rinjve të papunë në ndërmarrësi 10,000.00 €
Ndërtimi i institucioneve shëndetësore dhe objektit për fëmijë me nevoja te veçanta 300,000.00 €
Ndërtimi i terreneve universale sportiv dhe renovimi i terreneve sportive ekzistuese 200,000.00 €
Staza e atletikës në Taukbahqe Arbëri dhe Gërmi 70,000.00 €
Ndërtimi i Shkollës Fillore Ali Kelmendi Barileve - objekt i ri 300,000.00 €
Ndërtimi i aneksit te Shkollës Fillore Teuta në Grashticë 100,000.00 €
Ndërtimi i sallës së edukatës fizike në Shkollën Fillore Nazim Gafurri 150,000.00 €
Ndërtimi i sallës së edukatës fizike ne Shkollën Fillore Hajvalia II - Shkolla e Re 150,000.00 €
Ndërtimi i pjesës së vjetër të Shkollës Fillore Emin Duraku - Faza e I 150,000.00 €
TOTALI 3,273,248.002011

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Prishtinës.

Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 3,814,328.00 €

Projektet e realizuara

Mirëmbajtja dhe zgjerimi sipërfaqeve gjelbëruese (parkut në Arbëri, Taukbashqe). 200,000.00 €
Shenjëzimi i emrave të rrugëve dhe vendbanimeve në Komunën e Prishtinës 100,000.00 €
Pastrimi i hapësirave nga mbeturinat e ngurta gjatë tërë vitit 70,000.00 €
Pyllëzimi në sipërfaqet e zhveshura 50,000.00 €
Pastrimi i portave hyrëse dhe shtratit të lumenjve 30,000.00 €
Ndërtimi i rrugëve në pjesët Urbane të qytetit (asfaltimi, kanalizmi, dhe infrastrukture përcjellëse) 364,328.00 €
Meliorimi i livadheve dhe kullosave në regjionin e Gollakut 80,000.00 €
Furnizimi me fidane të pemëve 200,000.00 €
Ndërtimi i bibliotekës së qytetit në Prishtinë - faza e II-të 300,000.00 €
Ndërtimi i katër terreneve sportive në pjesën e deponisë në lagjen Kodra e Trimave 100,000.00 €
Renovimi i Xhamisë së Çarshisë 150,000.00 €
Vazhdimi i rrugës B faza e dytë 200,000.00 €
Ndërtimi i Shkollës së Mesme në lagjen Kodra e Trimave 300,000.00 €
Ndërtimi i aneksit në Shkollën e Mesme Sami Frashëri - bashkëfinancim 200,000.00 €
Mirëmbajtja e ndriqimit publik dhe zgjerimi i ndriqimit të ulët (rrugëve, parqeve dhe hapësirave tjera publike) 100,000.00 €
Vazhdimi i sheshit Zahir Pajaziti dhe Ibrahim Rugova 250,000.00 €
Riparimi i ashensorëve në qytet 200,000.00 €
Ndërtimi i Shkollës së Mesme Hoxhë Kadri Prishtina 200,000.00 €
Ndërtimi i aneksit të Shkolla Fillore Meto Bajraktari bashkëfinancim 150,000.00 €
Ndërtimi i Shkollës Fillore Emin Duraku - pjesa e vjetër 150,000.00 €
Plani rregullues Prishtina e re 120,000.00 €
Shënjezimi horizontal dhe vertikal i rrugëve në qytet 100,000.00 €
Ndërtimi i rrugës Tahir Zajmi faza e parë 200,000.00 €
TOTALI 3,814,328.00 €2010
Disa materiale në ueb faqe kërkojnë ta keni Adobe Reader të instaluar në kompjuterin tuaj.


info

Pse është e rëndësishme të paguhet Tatimi në Pronë?

Duke paguar tatimin tuaj në pronë ju bëheni pjesë e përpjekjeve për përmirësimin e kualitetit të jetës në komunën tuaj.

Tatimi në pronë nevojitet për investime në përmirësimin e rrugëve, furnizimin me ujë, kanalizimin, ndërtimin e shkollave, etj.

Çdokush që e paguan tatimin në pronë është pjesë e rëndësishme në punën e zhvillimit të komunës, dhe në këtë mënyrë edhe të tërë vendit!

Duke paguar, ju mund të bëni ndryshime!