Ju jeni në: → Lipjan


info

Lipjan

Të hyrat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, edhe të ardhurat e tjera komunale janë përdorur për këtë lloj të projekteve:


Rezultatet e investimeve
2017

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Lipjanit

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 755,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 759,315.18 €

Projektet e realizuara

Asfaltimi i rrugëve në fshatin Rubovc i Madh 50,000.00 €
Asfaltimi i rrugëve në Fshatin Jetë e Re 10,000.00 €
Asfaltimi i Rruges Blinaj -Leletiq 24,427.85 €
Asfaltimi i rrugëve në Fshatin Breg i Zi 20,000.00 €
Asfaltimi i rrugëve në Fshatin Shale 25,238.50 €
Asfaltimi i rrugëve në Fshatrat Vrellë e Goleshit dhe Harilaq i Vogël 57,438.04 €
Ndërtimi i trotuareve me ndriqim publik në Llugaxhi F II 29,012.50 €
Ndërtimi i trotuareve me ndriqim publik në Janjeve 10,000.00 €
Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit në Fshatin Mirenë Faza II 25,000.00 €
Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit në Fshatin Akllap 50,000.00 €
Asfaltim i rrugicave në Fshatin Baicë 25,238.50 €
Asfaltim i rrugicave në Vrellë të Gadimes 21,889.20 €
Ndertimi i rrjetit te Kanalizimit në Varigovc 34,189.11 €
Mirëmbajtja e Ndriqimit Publik ne qytet dhe fshatra 29,995.00 €
Zgjerimi i rrjetit te ndriqimit publik ne rrugicat e qytetit te Lipjanit 28,984.64 €
Asfaltimi i rrugeve ne fshatin Shale 40,000.00 €
Asfaltimi I Rruges Topliqan Gracke e Vjeter 34,609.83 €
Zgjerimi I rrjeteve te kanalizimeve ne Sllovi Gadime e ulet, Lipjan Dobraj 15,000.00 €
Ndertimi i Qerdhes se Femijeve ne Lipjan 80,000.00 €
Bashkëfinancim me donator 90,000.00 €
Ndertimi i shkolles ne Fshatin Mirenë 8,292.01 €
Ndertimi I Stationit te Qytetit 50,000.00 €
Totali: 759,315.18 €2016

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Lipjanit.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 575,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 838,950.51 €

Projektet e realizuara

Kanalizimi në fshatin Gadime e Ulët 54,640.00 €
Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit në Janjev (pro.2013) 100,000.00 €
Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit në fshatin Rubovc 35,000.00 €
Ndërtimi i sheshit Adem Jashari 150,000.00 €
Asfaltimi i rrugës Blinajë - Qylagë 10,000.00 €
Mirëmbajtja dhe rehabilitimi i rrjeteve të kanalizimit 20,000.00 €
Hapja dhe zhavorimi i rrugës Hallaq i Madh - Rufc i Ri 10,000.00 €
Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit në Fshatin Bujari 93,632.00 €
Ndërtimi i parkut në Sllovi 3,000.00 €
Hapja dhe zhavorimi i rrugës për Hanrovc 817.92 €
Zgjerimi i rrjeteve të kanalizimeve në Sllovi, Gadime e Ulet, Lipjan, Dob.e Vogel, Marevc, Dob. Madhe, Magure dhe fshatrat tjera 15,000.00 €
Hapja dhe zgjerimi i lumenjëve në fshatra 10,000.00 €
Ndërtimi i sallës sportive Shalë 90,228.00 €
Ndërtimi i qendrës rinore në Magure faza e -II-të 54,741.84 €
Ndërtimi i fushave të vogla sportive 20,000.00 €
Ndërtimi i stadionit të qytetit 137,279.50 €
Ndërtimi i fushës së vogël sportive në fshatin Akllap 2,000.00 €
Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit Fekal Mirene 32,611.25 €
TOTALI 838,950.51 €2015

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Lipjanit.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 513,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 681,289.99 €

Projektet e realizuara

Ndërtimi i rrjetit të Kanalizimit në fshatin Janjevë 112,882.81 €
Mirëmbajtja e rrjeteve të Kanalizimit 19,977.82 €
Rehabilitimi i rrjeteve te kanalizimeve në fshatrat Kraishtë, Ribari I Madhë, Ribari I vogël, Poturovc, Torinë, Dobraje e Madhe, Lluge) 20,000.00 €
Ndërtimi i rrjetit të Kanalizimit në fshatin Blinajë (2013) 100,000.00 €
Asfaltimi i rrugëve mbrenda fshatit Rufci I Ri 9,194.00 €
Rregullimi I parkingjeve ne qytetin e Lipjanit 14,632.40 €
Ujësjellësi në fshatin Shalë (2013) 17,989.79 €
Hartimi i projekteve detale 65,211.35 €
Asfaltimi I rrugës Shqiperi-Hajredin Bajrame në Lipjan 65,468.00 €
Pastrimi dhe hapja e lumenjeve 16,899.03 €
Asfaltimi I rrugeve ne fshatin Dobraje e Madhe 29,999.96 €
Rehabilitimi I rrjetit te kanalizimit ne fshatin Kraishte 17,387.36 €
Ndertimi I salles se sportit ne fshatin Shale 22,745.95 €
Renovimi I salles se shtepies se kultures ne Lipjan 16,425.90 €
Asfaltimi I rrugeve ne fshatin Sllovi 28,409.15 €
Renovimi I Aneksit te laboratorit ne QKMF 9,143.94 €
Ndertimi I salles se sportit ne fshatin Dobraje e Madhe - (projekti ne vijim- jo I finalizuar) 48,577.00 €
Kanalizimi në fshatin Bujari 58,645.53 €
Ndertimi I kulmit ne shkollen e fshatit Resinovc 7,700.00 €
TOTALI 681,289.99 €2014

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Lipjanit.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 390,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 721,747.60 €

Projektet e realizuara

Asfaltimi i rrugës Shqiperia - Hajredin Bajrami - Kodi (89225) 295,628.00 €
Asfaltimi i rrugës brenda qytetit të Lipjanit- Kodi (89232) 100,000.00 €
Bashkëfinancim me donator - Kodi (89232) 120,582.00 €
Rregullimi i hapsirave për kontenjer në qytetin e Lipjanit - Kodi (89243) 52,025.00 €
Rregullimi i urave në Komunën e Lipjanit - Kodi (89244) 70,000.00 €
Sinjalizimi horizontal dhe verikal i rrugëve - Kodi (89252) 20,000.00 €
Rregullimi i trotuarve në qytetin e Lipjanit - Kodi (89232) 63,512.60 €
TOTALI 721,747.60 €2013

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Lipjanit.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 427,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 493,668.12 €

Projektet e realizuara

Ndërtimi i trotuarëve në fshatin Gadime e Epërme 50,000.00 €
Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit në fshatin Baincë 121,515.00 €
Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit në fshatin Sllovi faza II 67,262.00 €
Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit në fshatin Krojmir 29,430.51 €
Ndërtimi i shtëpizës së varrezave në fshatin Grackë e Vjetër 11,579.60 €
Ndërtimi i urës në fshatin Gadime 23,000.00 €
Ndërtimi i rrugës në fshatin Shalë - Krojmir faza e dytë 31,747.10 €
Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Qallapek - Bujari 10,000.00 €
Ndërtimi i shkollës fillore në fshatin Kraishtë 26,559.85 €
Bashkëfinancim me donator 122,523.00 €
TOTALI 493,617.06 €2012

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Lipjanit.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 390,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 443,550.54 €

Projektet e realizuara

Realizimi i kanalizimit në fshatin Shalë faza II 58,223.91 €
Asfaltimi i rrugës Shalë - Krojmir Faza II 149,998.39 €
Rregullimi i parqeve të qytetit të Lipjanit 46,731.60 €
Renovimi i sallës së kuvendit 37,562.80 €
Ndërtimi shkollës fillore në fshatin Gllogovc 93,912.51 €
Realizimi i kanalizimit në fshatin Banullë - Gllogovc 30,583.00 €
Rregullimi i urës mbi lumin Janjeva 16,975.90 €
Ndërtimi i kanalizmit në lagjen e Akllapit 9,562.43 €
TOTALI 443,550.54 €2011

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Lipjanit.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 205,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 495,602.29 €

Projektet e realizuara

Asfaltimi i rrugëve të qytetit të Lipjanit 142,699.12 €
Asfaltimi i rrugës Sllovi - Tërbovc 132,923.88 €
Rregullimi i parqeve të qytetit të Lipjanit 120,000.00 €
Bashkëfinancim me donator 99,979.29 €
TOTALI 495,602.29 €2010

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Lipjanit.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 200,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 626,201.56 €

Projektet e realizuara

Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Pourovc - Torine 24,375.10 €
Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Shalë 130,000.00 €
Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Ribar i Madh dhe Ribar i Vogël 150,000.00 €
Projekt me bashkëfinancim me donatorë 53,720.00 €
Ndërtimi i shkollës fillore në Gadime 70,292.00 €
Blerja e gjeneratorit - Kodi 81934 17,000.00 €
Ujësjellësi në fshatrat: Livaxhe, Dobratin, Banulle, Gllogovc 103,100.00 €
Kanalizimi në fshatërat: Rufci i Vjetër, Rufci i Ri, Hallaq i Vogël, Ribar i Madh 77,714.00 €
TOTALI 626,201.10 €Disa materiale në ueb faqe kërkojnë ta keni Adobe Reader të instaluar në kompjuterin tuaj.


info

Pse është e rëndësishme të paguhet Tatimi në Pronë?

Duke paguar tatimin tuaj në pronë ju bëheni pjesë e përpjekjeve për përmirësimin e kualitetit të jetës në komunën tuaj.

Tatimi në pronë nevojitet për investime në përmirësimin e rrugëve, furnizimin me ujë, kanalizimin, ndërtimin e shkollave, etj.

Çdokush që e paguan tatimin në pronë është pjesë e rëndësishme në punën e zhvillimit të komunës, dhe në këtë mënyrë edhe të tërë vendit!

Duke paguar, ju mund të bëni ndryshime!