Ju jeni në: → Kllokot


info

Kllokot

Të hyrat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, edhe të ardhurat e tjera komunale janë përdorur për këtë lloj të projekteve:


Rezultatet e investimeve
2017

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Kllokotit

Kjo komunë nuk ka ofruar ndonjë informacion mbi investimet2016

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Kllokotit

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 86,849.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 59,433.71 €

Projektet e realizuara

Trotuari në Kllokot, bashkë-financim me DEMOS 7,500.00 €
Inventari për ndërtesën e Komunës 9,980.00 €
Perde zebra për ndërtesën e Komunës 9,990.00 €
TOTALI 27,470.00 €2015

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Kllokotit.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 86,849.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 90,320.87 €

Projektet e realizuara

Trotuari në Vërbovc (bashkëpunim me CDF ) 10,683.45 €
Tretuari në Kllokot (bashkëpunim me DEMOS) 4,000.00 €
Ndërtesa e përgjithshme (bashkëpunim me USAID-id) 14,883.00 €
Shkolla Mogillë (projekti ka filluarë në vitet e ma hershme) 7,068.55 €
TOTALI 36,635.00 €2014

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Kllokotit.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 0.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 0.00 €

Projektet e realizuara

Gjatë vitit 2014 nuk u realizua asnjë projekt nga të hyrave vetanake (të hyrat e Tatimit në Pronë).Të gjitha të hyrat janë bartur në vitin 2015. 0.00 €2013

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Kllokotit

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 66,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 32,171.57 €

Projektet e realizuara

Kanalizimi faza e dytë në Kllokot 16,171.57€
Asfaltimi i rrugës në fshatin Gërqar 8,000.00€
Asfaltimi i rrugës në fshatin Mogillë 8,000.00€
TOTALI 32,171.57€2012

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Kllokotit

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 37,000.00€
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 30,100.00€

Projektet e realizuara

Asfaltimi i rrugës në Mogillë 15,000.00€
Asfaltimi i rrugës në Gërqar 15,100.00€
TOTALI 30,100.00€2011

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Kllokotit

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 8,390.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 6,000.00 €

Projektet e realizuara

Asfaltimi i rrugëve dhe trotuarit në Kllokot 6,000.00€
TOTALI 6,000.00€Disa materiale në ueb faqe kërkojnë ta keni Adobe Reader të instaluar në kompjuterin tuaj.


info

Pse është e rëndësishme të paguhet Tatimi në Pronë?

Duke paguar tatimin tuaj në pronë ju bëheni pjesë e përpjekjeve për përmirësimin e kualitetit të jetës në komunën tuaj.

Tatimi në pronë nevojitet për investime në përmirësimin e rrugëve, furnizimin me ujë, kanalizimin, ndërtimin e shkollave, etj.

Çdokush që e paguan tatimin në pronë është pjesë e rëndësishme në punën e zhvillimit të komunës, dhe në këtë mënyrë edhe të tërë vendit!

Duke paguar, ju mund të bëni ndryshime!