Ju jeni në: → Istog


info

Istog

Të hyrat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, edhe të ardhurat e tjera komunale janë përdorur për këtë lloj të projekteve:


Rezultatet e investimeve
2017

Vërejtje

Vërejtje Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Istogut

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 295,088.00 €

Projektet e realizuara

Ndertimi i shtepive te familjeve te pastreha 75,000.00 €
Ndertimi I ndriqimit publik në Rakosh 15,000.00 €
Ndertimi I Kanalizimit Studenic - Vrellë 21,000.00 €
Zgjerimi dhe asfalltimi I rruges prej 3km në Muzhevina 22,000.00 €
Rregullimi I rruges " Vojdull- Mokën 34,000.00 €
Betonimi I kanalit të ujsjellsit Penda Osmanaj Prekall 1000M 18,000.00 €
Ndertimi i rruges: Kongresi i Manastirit ne Istog 15,191.00 €
Asfaltimi I rruges lokale ne Kaliqan Lagja Gjyshkok 11,682.00 €
Asfaltimi I rruges ne Orrobërd Lagja- Miranaj  2016

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Istogut.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 349,580.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 361,755.57 €

Projektet e realizuara

Ndërtimi i shtëpiave të familjeve të pastrehë 86,000.00 €
Rregullimi i zyrës së vendit Gurrakoc 20,000.00 €
Ndërtimi i rrugës lokale Bnaje - Corroluke II 24,300.00 €
Ndërtimi i urave lagjja Kajtazaj - Uqe dhe sh.e ulët 22,000.00 €
Vazhdimi I kanalizimit në lagjen Palokaj 10,000.00 €
Kanalizimi në Dobrushe 10,000.00 €
Ndërtimi i rrugës Kongresi I Manastirit në Istog 7,460.00 €
Asfaltimi i rrugës Tomoc - Serbobran 27,000.00 €
Asfaltimi i rrugëve lagjja Maxharraj - Vrellë me participim 16,000.00 €
Asflatimi i rrugës Bjeshka me participim 19,000.00 €
Asflatimi i rrugës lagjja Bajramaj 2,500.00 €
Betonimi i kanalit të Tomocit 48,000.00 €
Mirëmbajtja verore dhe dimërore e rrugëve lokale të asfaltuara 34,520.00 €
Mirëmbajtja e rrugëve lokale rendi i IV 9,000.00 €
Mirëmbajtja e ndriqimit publik 8,332.00 €
Ndërtimi i rrugës Gjergj Fishta në Banjë 2,000.00 €
Kubzimi dhe ndërtimi i rrethojes metalike në varresat e fshatit Banjë 15,455.00 €
TOTALI 361,567.00 €2015

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Istogut

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 295,009 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 292,202 €

Projektet e realizuara

Projekte per participim me komunitete donatoret e jashtem ,ministri te linjes 85,000 €
Ndertimi I deponise se mbeturinave te kafsheve 10,000 €
Rregullimi I kanalit te ujitjes Dapkovica 20,000 €
Ndertimi I shtepijave te familjeve pa strehë 60,000 €
Kanalizimi ne Dobrushe 30,000 €
Ndertimi I trotuareve Istog - Istog I poshtem 10,000 €
Asfaltimi I rruges Nazmi Muzlijaj -Banjë 10,000 €
Trotuaret dhe ndriqimi te shkolla ne Banjë 37,000 €
Mirmbajtja-nivelizimi I fushes se futbollit 30,000 €
TOTALI 292,000 €2014

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Istogut

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 276,100.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 282,137.18 €

Projektet e realizuara

Ndërtimi i shtëpive të familjeve të pastrehë 70,000.00 €
Regullimi I pusetes se kanalit në rrugën e mullinjve 2014 4,400.00 €
Meremetimi I kater dhomave të mesimit në shkollën Tre Deshmorët e shkollës shqipe 6,000.00 €
Ndërtimi I dyerve Ismail Qemali në Trubuhoc 1,600.00 €
Betonimi i kanalit të ujitjes Dapkovica - Cerrcë 26,000.00 €
Fasadimi dhe izolomi i shkollës fillore Avni Rrustemi - Zallq 30,000.00 €
Blerja e kompjuterve për kabinet të informatikës SHMT Mithat Frasheri - Gurrakoc 10,000.00 €
Ndertimi, kompletimi me lojna dhe infrastrukture kopshti i femijeve Ardhmeria Jone - Gurrakoc 5,000.00 €
Renovimi i qerdhes dhe rrethojës Kopshti i femijeve Ardhmeria Jone- Gurrakoc 15,000.00 €
Rregullimi i ndriqimit publik në rrugën e mullinjëve 15,000.00 €
Inventarizimi i shkollave 10,000.00 €
Renovimi i rrethojes kopshti i femijve Pellumbat e Ardhmërise - Rakosh 5,000.00 €
Rregullimi i infrasrtrukturës në oborrin e shkollës fillore Ndre Mjeda- Rakosh. 3,000.00 €
Asfaltimi i rrugës lagja Mehmetaj Zabllaq me participim 6,599.00 €
Renovimi i objektit të shkollës fillore A.Rrustemi Kosh (ndertimi i pllakes) 10,000.00 €
Asfaltimi i rrugës lagja Hoxhaj Prekallë - me participim 6,497.00 €
Rregullimi I kanalizimit në fshatin Dushkajë - Saradran 25,000.00 €
Blerja e lopëve qumeshtore me participim 33,000.00 €
TOTALI 282,096.00 €2013

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Istogut.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 242,332.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 270,935.00 €

Projektet e realizuara

Hapja e rrugëve malore 30,000.00 €
Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Gurrakoc 35,000.00 €
Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Sardaran faza II 39,332.00 €
Blerja e aparatit për ventilim dhe kondicioner 7,000.00 €
Mirëmbajtja e ndriqimit publik 13,000.00 €
Mirëmbajtja e rrugëve lokale rendi IV 30,000.00 €
Ndërtimi i shtëpijave të familjeve pa strehë 40,000.00 €
Riparimi i rrugëve lokale rendi IV 15,000.00 €
Ndërtimi i kanalizimit Srbobran 10,000.00 €
Fshirja dhe larja e rrugëve në qendrat urbane 15,000.00 €
Mirëmbajtja verore dhe dimërore e rrugëve lokale të asfaltuara 8,000.00 €
TOTALI 242,332.00 €2012

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Istogut

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 232,559.67 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 236,068.00 €

Projektet e realizuara

Përgatitja e ambientit për vendosjen e rentgen aparatit në qendrën klinikë të mjekësisë familjare 5,000.00 €
Ndërtimi i qendërs rinore në Dobrushë 50,000.00 €
Rregullimi i rrjetit elektrik në fshatin Dubravë 14,000.00 €
Rregullimi i ulluqëve në shkollën fillore Ndre Mjeda, Rakosh 3,000.00 €
Rregullimi i tubacionit në pënde e Dubovës 20,000.00 €
Rregullimi i përroit vërshues në Cerrcë 50,359.67 €
Sanimi i kanalit të ujitjes në Tomoc - Lagjja Kabashi 5,000.00 €
Asfaltimi i rrugëve lokale në Gurrakoc 50,000.00 €
Asfaltimi i rrugëve lokale në Banjë 35,200.00 €
TOTALI 232,559.67 €2011

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Istogut

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 220,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 220,219.00 €

Projektet e realizuara

Ndërtimi i rrugës Istog - Bjeshkët e Istogut 35,000.00 €
Ndërtimi i deponisë së mbeturinave në Tuqep 25,000.00 €
Asfaltimi i rrugës në fshatin Dubovë e Vogël 20,000.00 €
Asfaltimi i rrugës në fshatin Kamenicë - Orrobërdë 20,000.00 €
Ndërtimi i impiantit qendror në Istog 30,000.00 €
Asfaltimi i rrugës në fshatin Kosh 10,000.00 €
Ndertimi i zyrës se vendit në fshatin Vrellë 30,000.00 €
Rregullimi i parqeve 10,000.00 €
Vendosja e trafostacionit në fshatin Dobrushë 20,000.00 €
Pastrimi i kanaleve të ujitjes 20,000.00 €
TOTALI 220,000.00 €2010

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Istogut

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 180,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 185,818.00 €

Projektet e realizuara

Renovimi i zyrës se vendit në Gurrakoc 30,000.00 €
Mirëmbajtja dhe sinjalizimi i rrugëve në qendrat urbane 20,000.00 €
Mirëmbajtja e rrugëve lokale rendi IV 35,000.00 €
Ndërtimi i kanalizimit në lagjen e lugut dhe nga pjesa e tregut 40,000.00 €
Riparimi i rrugëve lokale të rendit të IV 15,000.00 €
Pastrimi i kanaleve te ujitjës 15,000.00 €
Ndërtimi i rrethojes dhe wc publike në tregun e gjelbërt Istog 30,000.00 €
TOTAL 185,000.00 €Disa materiale në ueb faqe kërkojnë ta keni Adobe Reader të instaluar në kompjuterin tuaj.


info

Pse është e rëndësishme të paguhet Tatimi në Pronë?

Duke paguar tatimin tuaj në pronë ju bëheni pjesë e përpjekjeve për përmirësimin e kualitetit të jetës në komunën tuaj.

Tatimi në pronë nevojitet për investime në përmirësimin e rrugëve, furnizimin me ujë, kanalizimin, ndërtimin e shkollave, etj.

Çdokush që e paguan tatimin në pronë është pjesë e rëndësishme në punën e zhvillimit të komunës, dhe në këtë mënyrë edhe të tërë vendit!

Duke paguar, ju mund të bëni ndryshime!