Ju jeni në: → Hani i Elezit


info

Hani i Elezit

Të hyrat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, edhe të ardhurat e tjera komunale janë përdorur për këtë lloj të projekteve:


Rezultatet e investimeve
2017

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Hanit të Elezit

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 96,152.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 79,588.01 €

Projektet e realizuara

Mbulimi i parkingut dhe rregullimi i garazhës për automjetet zyrtare 10,000.00
Blerja e kamionit për mbeturina dhe mjeteve tjera të nevojshme (traktorë, kamionetë, pajisje për pastrimin e borës) 15,000.00
Shtrimi me kubëza betoni i rrugicave nëpër zonat rurale të Hanit të Elezit (Gorancë, Krivenik, Paldenicë, Pustenik, Laç, Seçishtë, Meliq, Dimcë, Lagja e re, Uji i Thartë) 5,000.00
Rregullimi i parkingut të qytetit 5,000.00
Rregullimi i oborrit te SHFMU "Ilaz Thaçi" 4,588.01
Ndërtimi i çerdhës për fëmijë 40,000.00
Totali: 79,588.01 €2016

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Hanit të Elezit

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 97,221.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 104,658.63 €

Projektet e realizuara

Ndërtimi dhe rregullimi i prockës në Lagjen e Re 30,000.00 €
Aneksi i shkollës fillore Ilaz Thaçi në Han të Elezit - faza e dytë 23,951.00 €
Rregullimi i rrethojës së ambulancës në fshatin Gorancë 7,833.50 €
Shtrimi me kubëza betoni i rrugicave nëpër zonat urbane të Hanit të Elezit 20,000.00 €
Shtrimi me kubëza betoni i rrugicave nëpër zonat rurale të Hanit të Elezit 22,874.13 €
TOTALI 104,658.63 €2015

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Hanit të Elezit .

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 96,194.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 81,186.93 €

Projektet e realizuara

Ndërtimi dhe rregullimi i prockës në Lagjen e re 58,941.93 €
Shtrimi me kubëza në fshatin Dimcë dhe Seçishtë 12,301.00 €
Bashkëfinancim për ndërtimin e tri shtëpive me raste sociale 9,944.00 €
TOTALI 81,186.93 €2014

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Hanit të Elezit .

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 96,834.86 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 92,284.99 €

Projektet e realizuara

Asfaltimi i rrugës nga fshati Paldenicë deri në Dermjak 50,000.00 €
Rregullimi i hapësirave publike në fshatin Gorancë dhe Paldenicë 30,000.00 €
Shtrimi me kubëza betoni te lagjja e Ujit të Thartë 2,478.00 €
Rregullimi i parkut te Varrezat e Dëshmorëve - Pustenik (Gjelbërimi dhe sistemi i ujitjes) 9,806.99 €
TOTALI 92,284.99 €2013

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës së Hanit të Elezit

Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 82,060.59 €

Projektet e realizuara

Asfaltimi i rrugës Dheu i Bardhe - Paldenicë 25,000.00 €
Riparimi i Kompleksit të varrezave të dëshmorëve në Pustenik 10,000.00 €
Kubëzimi i rrugës deri te rezervari i ujësjellësit-Dimcë 10,000.00 €
Asfaltimi nga rruga e të përndjekurëve - Ura e Fezës 12,665.59 €
Ndriqimi publik i zonës urbane 5,000.00 €
Renovimi dhe fasadimi i objektit të Shtëpisë së Kulturës 4,395.00 €
Ndërtimi i objektit të Qendrës për Punë Sociale 15,000.00 €
TOTALI 82,060.59 €2012

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Hanit të Elezit .

Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 59,971.61 €

Projektet e realizuara

Asfaltimi i rrugës Lagja e Re - Pustenik 20,000.00 €
Rregullimi i kanalizimit nga Rruga e të Përndjekurëve - Ura e Fezës 24,971.61 €
Rikonstruimi i rruges Ura e Fezës-Rrafshë-Meliq 10,000.00 €
Rregullimi i shtratit të përroit të Dimcës 5,000.00 €
TOTALI 59,971.61 €2011

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Hanit të Elezit .

Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 70,303.64 €

Projektet e realizuara

Asfaltimi i rrugës Hani i Elezit - Dimcë 28,716.00 €
Ndertimi i kanalizimit të një pjese të Hanit të Elezit 18,500.00 €
Kanalizimi nga fshati Meliq – lagje e re 10,000.00 €
Rregullimi i rrugicave në disa pjesë të qytetit 11,000.00 €
Blerja e një kamioni për bartje të mbeturinave 2,087.64 €
TOTALI 70,303.64 €2010

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Hanit të Elezit .

Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 54,228.84 €

Projektet e realizuara

Regullimi i kanalizimit, Hani i Elezit 10,000.00 €
Rehabilitimi dhe shtimi i ujësjellësit 17,028.84 €
Ndërtimi i aneksit të Shkollës Fillore Kështjella e Diturisë në Paldenicë 20,000.00 €
Ndërtimi i rrugës së tregut 7,200.00 €
TOTALI 54,228.84 €Disa materiale në ueb faqe kërkojnë ta keni Adobe Reader të instaluar në kompjuterin tuaj.


info

Pse është e rëndësishme të paguhet Tatimi në Pronë?

Duke paguar tatimin tuaj në pronë ju bëheni pjesë e përpjekjeve për përmirësimin e kualitetit të jetës në komunën tuaj.

Tatimi në pronë nevojitet për investime në përmirësimin e rrugëve, furnizimin me ujë, kanalizimin, ndërtimin e shkollave, etj.

Çdokush që e paguan tatimin në pronë është pjesë e rëndësishme në punën e zhvillimit të komunës, dhe në këtë mënyrë edhe të tërë vendit!

Duke paguar, ju mund të bëni ndryshime!