Ju jeni në: → Graçanicë


info

Graçanicë

Të hyrat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, edhe të ardhurat e tjera komunale janë përdorur për këtë lloj të projekteve:


Rezultatet e investimeve
2017

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Graçanicës

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 430.000,00
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 501.775.34

Projektet e realizuara

Asfaltimi dhe shtrimi i rrugëve 303.898.00
Ndërtimi dhe rindërtimi i ndriçimit publik 100.000.00
Rregullimi dhe rindërtimi i varrezave 47.000.00
Furnizimi me pajisje mjeksore 50.000.00
Totali: 500.898.002016

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Graçanicës

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 480,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 472,759.99 €

Projektet e realizuara

Rregullimi i shtratit të lumit 100,000.00 €
Renovimi i objekteve fetare 80,000.00 €
Asfaltimi i rrugëve lokale 51,000.00 €
Ndriqimi publik 50,000.00 €
Prokurimi i mjeteve medicinale 39,600.00 €
Intervenimet emergjente në infrastrukturë 50,000.00 €
TOTALI 370,600.00 €2015

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës së Graçanicës

Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 379.785,91 €

Projektet e realizuara

Ndërtimi i shtëpisë së famullisë në Gushtëricën e Epërme 25,826.93 €
Ndërtimi Info -Qendrës në Graçanicë 14,688.06 €
Rindërtimi i hapësirave në ndërtesën e Komunës 5,968.00 €
Ndërtimi e qendrave të biznesit në Graçanicë 59.600,00 €
Ndërtimi i kishës në Badovc 30.101,62 €
Ndërtimi i terreneve sportive për futboll të vogël dhe parkingut në Llapnasellë 59.305,00 €
Rregullimi i hapësirave publike në Gushtericë të Poshtme 19,444.00 €
Rregulimi i peisazhit te Shtëpia e kulturës në Gushtericën e Epërme 9,974.21 €
Asfaltimi i rrugëve lokale në Graçanicë 41,387,32 €
Rregullimi i shtretërve të lumenjve në komunën e Graçanicës 110.490,77 €
TOTALI 379.785,91 €2014

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Graqanicës

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 1,455,677.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 1,033,848.71 €

Projektet e realizuara

Financimi i projektit me donatorë (Park Radevo) 20,677.00 €
Hartimi dokumentacionit projektoteknike 10,000.00 €
Ndërtimi i spitalit në Graçanicë 48,171.00 €
TOTALI 69,848.00 €2011

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës së Graçanicës

Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 1,385,970.84 €

Projektet e realizuara

Ndërtimin e një qendre tregtare në Donjoj Gusterici 229,444.55 €
Rekonstruimi i rrugës (asfaltimi) – Faza I 388,939.44 €
Ndërtimi i rrjetit të infrastrukturës për sport - kompleks kulturor në fshatin Laplje Selo 282,824.34 €
Kontrolli dhe ndërtimi i rrugës nga ambulancë në shkollë në Dobrotin 127,215.00 €
Rikonstruksioni dhe ndërtimi i rrugës së fshatit Lapje Selo -Çagllavicë - Faza III 224,997.20 €
Asfaltim i rrugëve lokale 50,000.00 €
Ndërtimi i tregut të gjelbër dhe blegtoral në Graçanicë 82,550.31 €
TOTALI 1,385,970.84 €Disa materiale në ueb faqe kërkojnë ta keni Adobe Reader të instaluar në kompjuterin tuaj.


info

Pse është e rëndësishme të paguhet Tatimi në Pronë?

Duke paguar tatimin tuaj në pronë ju bëheni pjesë e përpjekjeve për përmirësimin e kualitetit të jetës në komunën tuaj.

Tatimi në pronë nevojitet për investime në përmirësimin e rrugëve, furnizimin me ujë, kanalizimin, ndërtimin e shkollave, etj.

Çdokush që e paguan tatimin në pronë është pjesë e rëndësishme në punën e zhvillimit të komunës, dhe në këtë mënyrë edhe të tërë vendit!

Duke paguar, ju mund të bëni ndryshime!