Ju jeni në: → Gjilan


info

Gjilan

Të hyrat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, edhe të ardhurat e tjera komunale janë përdorur për këtë lloj të projekteve:


Rezultatet e investimeve
2017

Vërejtje

Vërejtje Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Gjilanit

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 1,490.390.00
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 1,437.764.23

Projektet e realizuara

Rregullimi i sheshit mbi lumin MIRUSHA 150,000.00 €
Rregullimi i Platos para Kuvendit Komunal 45,000.00 €
Rregullimi i Trotuareve në Komunën e Gjilanit 220,000.00 €
Rregullimi i Qerdhës Dardania II 220,000.00 €
Asfaltimi I rrugëve në qytet dhe fshatra 350,000.00 €
Totali: 985,000.00 €2016

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Gjilanit.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 1,368,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 1,798,301.28 €

Projektet e realizuara

Ndërtimi i shtratit të lumit Baja në Gjilan 120,000.00 €
Rregullimi i kanalizimit në fshatin Bresalc 358,000.00 €
Sinjalizimi horizontal dhe vertikal 135,000.00 €
Asfaltimi i rrugës Gjilan - Pogragje 320,000.00 €
TOTALI 933,000.00 €2015

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Gjilanit

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 1,360,953 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 1,221,167 €

Projektet e realizuara

Sanimi I rrugeve,trotuareve dhe parqeve ne qytet dhe fshatra 280,000 €
Rregullimi i rrjetit të kanalizimit fekal ne Fsh.Përlepnic 45,471 €
Participim në projekte të bashkëfinancuara nga Donatorët, Qeveria dhe Komuniteti 4,070 €
Rregullimi dhe hapja e rrugëve të rendit të tretë në Komunën e Gjilanit 47,504 €
Programi Kosova e Bukur ll-Krijimi i parkut dhe gjelbërimit në lagjen Dardania- Gjilan 61,232 €
Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit- viti 2015 141,551 €
Sanimi I ndriqimit publik, Mirëmbajtja e ndriqimit publik në Komunën e Gjilanit 79,999 €
Rregullimi dhe hapja e rrugëve të rendit të tretë në Komunën e Gjilanit - vazhdim I projektit 50,000 €
Ndërtimi i rrugës në Fsh.Livoq i Epërm- krahu kah ura 19,920 €
Ndërtimi i tereneve sportive- vazhdim i projektit 19,833 €
Rregullimi i shtratit të lumit Mirusha Faza e ll-ë 120,966 €
TOTALI 870,548 €2014

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Gjilanit

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 1,308,000€
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 1,308,964€

Projektet e realizuara

Asfaltimi I rrugës Lladovë - Nasalë 69,522.50€
Asfaltimi I rrugës Pogragjë - Bilinicë 92,975.96€
Asfaltimi I rrugëve në lagjen Dardania rruget: Muharrem Ibrahimi, dhe rrugët nr.VII,X dhe XII 15,410.22€
Asfaltimi I rrugëve në lagjen Dheu I Bardhë rrugët "Vëllezërit Frashëri I,II,III,Agim Rashiti I,II,III, dhe IV dhe Shyt Mareci I,II,III,dhe IV 47,504.25€
Asfaltimi I rrugëve në lagjen Dardania rruga Ali Hadri 9,710.00€
Asfaltimi I rr. Në lagjen VIII Malësia, rrugët Lot Vaka I,II,III, dhe rr. Ramadan Zeka krahu kah shk. dhe krahët 11,12,13 42,243.56€
Ndërtimi I terenit sportiv në fshatin Livoq I Epërm 15,892.13€
Ndërtimi I tereneve sportive në fshatrat e komunës së Gjilanit 20,000.00€
Rregullimi i kanalizimit fekal te lumi baja faza e II-të 84,466.30€
Rregullimi i zyreve (sistem i hapur) one stop shop – Komuna e Gjilanit 9,060.03€
Rregullimi i hapësirave brenda vorrezave të qytetit 9,942.50€
Ndërtimi i sistemit të ujësjellsit për fshatrat Bresalc dhe Ponesh 129,580.86€
Ndërtimi i shkollës fillore në fshatin Kishnapolë 118,692.31€
TOTALI 665,000.62 €2013

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Gjilanit.

Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 1,057,894.63 €

Projektet e realizuara

Mbjellja dhe rregullimi i qytetit me drunjë dekorativ - vazhdim 40,546.00 €
Rregullimi dhe vendosja e semaforëve në qendër të qytetit 30,000.00 €
Rregullimi i terenit sportiv në shkollën fillore Agim Ramadani në fshatin Lladovë 7,290.00 €
Rregullimi i parkut në lagjen Arbëria 4,482.00 €
TOTALI 82,318.00 €2012

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Gjilanit

Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 968,038.68 €

Projektet e realizuara

Mbjellja e drunjëve dekorativ 6,400.00 €
Ndërtimi i sallës së edukatës fizike, qerdhes për fëmijë parashkollorë dhe ndrrimi i çatisë në shkollën fillore Abdullah Tahiri - Malishevë 66,096.00 €
Ura në Kmetoc dhe Bresalc 39,000.00 €
Unifikimi i mbishkrimeve mbi emërimin e lagjeve, rrugëve dhe shesheve 53,120.00 €
Modernizimi i ndriqimit publik në rrugën Bulevardi i Pavarësisë në qytet 60,000.00 €
Ndërtimi i rrethrrotullimit në lagjen Iliria rruga për Preshevë 32,954.90 €
TOTALI 257,570.90 €2011

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Gjilanit

Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 838,705.28 €

Projektet e realizuara

Rregullimi, rivitalizimi dhe zgjerimi i hapësirave gjelbëruese ne lagjen Iliria - Gjilan 22,768.19€
Rregullimi i drenazhimit dhe vendosja e barit të gatshëm (të ri) në stadiumin e qytetit 14,679.60€
Furnizimi dhe mbjellja e drunjëve dekorativ 7,964.00€
TOTALI 45,411.79€2010

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Gjilanit

Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 749,891.19 €

Projektet e realizuara

Fasadimi dhe ngjyrosja e objekteve të banimit kolektiv në qytetin e Gjilanit 91,987.90€
Rregullimi i aneks I - shkolla Arbëria 62,160.74€
Rregullimi me kubëza betoni, trotuaret në qytet 138,377.92€
TOTALI 292,526.56€Disa materiale në ueb faqe kërkojnë ta keni Adobe Reader të instaluar në kompjuterin tuaj.


info

Pse është e rëndësishme të paguhet Tatimi në Pronë?

Duke paguar tatimin tuaj në pronë ju bëheni pjesë e përpjekjeve për përmirësimin e kualitetit të jetës në komunën tuaj.

Tatimi në pronë nevojitet për investime në përmirësimin e rrugëve, furnizimin me ujë, kanalizimin, ndërtimin e shkollave, etj.

Çdokush që e paguan tatimin në pronë është pjesë e rëndësishme në punën e zhvillimit të komunës, dhe në këtë mënyrë edhe të tërë vendit!

Duke paguar, ju mund të bëni ndryshime!