Ju jeni në: → Gjakovë


info

Gjakovë

Të hyrat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, edhe të ardhurat e tjera komunale janë përdorur për këtë lloj të projekteve:


Rezultatet e investimeve
2017

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Gjakovës.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 1,400,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 1,426,550.50 €

Projektet e realizuara

Ndërtimi i rrugës:Bujar Roka, Pjesa Jugore e qytetit -Gjakovë 482,055.47
Ndërtimi - asfaltimi i rrugës lokale Muhader, Pnish, Ram 45,000.00
Ndërtimi-Shtruarja e rrugës me kubëza betoni e rrugës: Xheladin Nushi 22,000.00
Ndërtimi-Shtruarja e rrugës me kubëza betoni e rrugës: Besim Beka 40,000.00
Ndërtimi dhe sanimi i rrugeve me kubëza betoni dhe graniti 196,974.60
Rruga: Avni Rrustemi, kubëza 20,000.00
Rruga: Dedë Gjon Luli, kubëza 15,000.00
Ndërtimi-Shtruaja e rrugës me kubëza betoni e rruges Gjergj Fishta 19,999.20
Kubëzimi i rrugicave në fshatin Rogovë 39,999.60
Ndërtimi i rrugës me kubëza Martin Camaj, Gjakovë 30,000.00
Ndërtimi , asfaltimi i rruges Gjon Sereqi, Gjakovë. 60,462.00
Rruga: Muharrem Domi-Asfalt 38,523.25
Ndërtimi dhe asfaltimi i rruges ne fshatin Zhabel 99,901.13
Ndërtimi - asfaltimi i rrugës lokale të fshatit Gërqinë 79,999.79
Ndërtimi - asfaltimi i rrugës në fsh. Ramoc-Korenicë 130,266.00
Asfaltimi i rruges: Ymer Prizreni 57,999.90
Ndërtimi - asfaltimi i rruges ne fshatin Ponashec 63,000.00
Ndërtimi i kanaleve te ujitjes ne zonat rurale 41,700.80
Mirëmbajtja e pendave dhe kanaleve te ujitjes ne zonat rural 28,511.27
Ndërtimi i shtigjeve të këmbësorëve ne Parkun e Qytetit 48,827.10
Hap.Pub.Lagj.Beqir Kastrati, Besim Bistrazhi-Fontana e Qytetit 37,662.74
Totali: 1,597,882.85 €2016

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Gjakovës.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 1,446,800.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 1,563,827.07 €

Projektet e realizuara

Ndërtimi kompleksit Memorial të Dëshmorëve të Kombit të fshatit Goden 26,692.84 €
Ri-ndërtimi - shtruarja me kubeza graniti e Rr.Tefik Çanga 12,342.00 €
Ndërtimi i shtegut për këmbësor dhe i pikave për grumbullimin e mbeturinave në rrugën Besim Bistrazhini 13,284.40 €
Ndërtimi - asfaltimi i rrugës në fsh. Popoc 114,322.74 €
Ndërtimi - asfaltimi i rrugës Rripaj - Jahoc 148,435.30 €
Ndërtimi - asfaltimi i rrugës në fsh. Duzhnje (lagjja Zenelaj) 92,402.74 €
Ndërtimi i urës (metalike) dhe i trotuarit për këmbësor në fshatin Hereq 58,707.15 €
Ndërtimi-asfaltimi i rrugës së fsh.Osek Pashë 166,585.12 €
Ndërtimi i kanalizimit fekal në fsh. Smolicë (Lagjja e Bezhanëve) 10,000.00 €
Ndërtimi - asfaltimi i rrugës së fsh.Osek Pashë 166,585.12 €
Ndërtimi i urës në fshatin Devë 15,195.30 €
Ndërtimi i terreneve sportive shfmu Emin Duraku, Gjakovë 9,190.22 €
Ndërtimi i pendës së ujitjës në fsh. Shqiponjë 29,682.00 €
Ndërtimi - Asfaltimi i rrugës në Lugun e Vades- Dol 114,214.79 €
Ndërtimi - asfaltimi i Rr. Ymer Prizreni 89,329.90 €
TOTALI 1,066,969.62 €2015

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Gjakovës.

Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 4,381,625.30 €

Projektet e realizuara

DIGJITALIZIMI I ADMINISTRATES KOMUNALE 9,887.05 €
RENOVOVIMI I ZYREVE TE VENDIT NE FSHAT 19,754.61 €
PROJ.E NDRYSHME KAPI.BASHKEF 560,034.08 €
SANIMI I RRUGEVE ME ZHAVOR 159,901.88 €
MIREMBAJTJA DIMERORE E RRUGEVE 41,994.00 €
MIREMB.VEROR.RRU.DHE SHTRA.LUM 133,987.96 €
SANIMI I RRUGEVE TE ASFALTUARA 154,999.68 €
SANIM.RRU.ME KUB.GRANI.DHE BET 51,880.00 €
MIREMB.DHE PERHAP.NDRIQ.PUBLIK 194,347.79 €
MIREMBAJT.DHE NDERT.I PARQEVE 138,507.91 €
KANALIZIMET SANIMI DHE NDERT 269,237.88 €
MIREMBAJ.E SINJALIZ.KOMUNIKAC 49,454.00 €
MENAXHIMI I MBETURINAVE 34,999.40 €
SANIMI I URAVE 13,622.04 €
SHTRIRJA E RRJETIT TE UJESJELLSIT 127,278.70 €
NDERTIMI I PENDES NE FSH.BEC 39,229.85 €
NDERT.I PENDES NE FSH.SKIVJAN 53,462.30 €
MIREMBAJ.E KANAL.NE ZON.RURALE 49,276.55 €
QENDRAT GRUMBULLUESE 15,000.00 €
NDERT.ASF.RRUG.FSH.SHEREMET 23,380.00 €
NDERT.ASF.RRUG.DUKAGJIN VULA 104,720.00 €
NDERT.ASF.RRUG.FSH OSEK PASH 10,427.00 €
NDERT.ASF.RRUG.FSH BREKOC 16,978.05 €
NDERT.ASF.RRUG.FSH ROGOVE 52,500.00 €
NDERT.ASF.RRUG.LOK.FSH GERQINË 11,160.00 €
NDERT.ASF.RRUG.FSH DUZHNJE 13,433.00 €
NDERT.SHTR.KUBZ.BET.RR.BEQIR POZHEGU 11,551.92 €
NDERT.SHTR.KUBZ.BET.RR.LONDRA 38,250.00 €
NDERT.SHTR.KUBZ.BET.RR.I FEHMI AGANI 22,748.72 €
NDERT.SHTR.KUBZ.BET.FSH ROGOVË LAGJ.SHALA 39,409.38 €
NDERT.ASFALTIMI.RRUG.FSH POPOC 30,328.00 €
NDERT.ASF.RRUG.FSH BABAJ I BOKËS 8,120.00 €
NDERT.PARKUT.QEND.QYTETIT 10,500.00 €
NDERT.ASF.RRUG.FSH BEC 47,755.00 €
NDERT.ASF.RRUG.FSH BERJAH 18,200.00 €
NDERT.ASF.RRUG.LAGJA BARDHEC 5,300.00 €
NDERT.SHTR.KUBEZA BET.MITHAT FRASHËRI 30,183.36 €
NDERT.ASF.RRUG.LAGJET E BERKOC 20,999.84 €
NDERT.ASF.RRUG.RAMOS KORENCË 165,404.33 €
NDERT.ASF.RR.FSH.RAMOC 16,765.00 €
NDERT.RRUG.QARSHIN E VJETER 48,936.04 €
NDERTIMI URES NE FSH,RAQE 6,898.00 €
NDERTIMI URES NE RRACAJ 11,085.74 €
NDERT.URES.PETRO NINO LUARASI 68,180.00 €
NDERT.ASF.RRUG.ALEKSANDER MOJSIU 50,400.00 €
NDERT.ASF.RRUG.PAPA KLEMENTI 48,973.08 €
NDERT.ASF.RRUG. FEHMI AGANI 129,999.99 €
NDERT.SHTR.KUBZ.BET.ZENEL LUZHA 3,899.10 €
NDERT.SHTR.KUBZ.BET.JUSUF ZHERKA 13,199.95 €
NDERT.SHTR.KUBZ.BET.MARTIN CAMAJ 8,498.74 €
NDERT.SHTR.KUBZ.BET.GJOK BISAKU 19,359.77 €
NDERT.SHTR.KUBZ.BET.HALIT ASLLANI 19,047.42 €
NDERT.SHTR.KUBZ.BET.H.ASLL.ASLLANI 2 10,099.87 €
NDERT.SHTR.KUBZ.BET.TR.URA.TALIQIT 18,321.40 €
NDERT.SHTR.KUBZ.BET.RR.YJET E ERENIKUT 23,764.90 €
NDERT.ASFALT.RR.YMER PRIZRENI 30,000.00 €
NDERT.SHTR.KUBZ.BET.RR.FLORENT SEJDIU 20,369.93 €
NDERT.SHTR.KUBZ.BET.RR.NAIM LATA 22,522.90 €
NDERT.SHTR.KUBZ.BET.RR.ROGOVË 58,029.40 €
NDERTIMI I URES NE FSHAT.HEREQ 16,450.00 €
NDERT.SHTR.KUBZ.BET.NË FSH. DEVË 20,299.95 €
NDERT.ASF.RRUG.FSH.PONASHEC 49,989.53 €
NDERT.ASF.RRUG.FSH.DEVE.L.BOBI 41,580.00 €
HAPJA E ZYRES TURISTIK.GJAKOVE 10,000.00 €
NDERT.ASFALT.RRUG.BEC TE XHAMIA 20,000.00 €
SHPRONESIME 150,000.00 €
PLA.RREG.URBA.QENDRA SEKONDARE 25,000.00 €
PLA.RREG.URBA.QARSHIA E MADHE 25,000.00 €
RIPAR.DHE MIREMB.OBJEK.SHENDETËSORE 24,000.00 €
NYJET SAN.DHE ZHVESHTORET E TEATRIT 19,504.00 €
MIREMBAJTJA E SHKOLLAVE 199,768.62 €
NDËRTIMI I ANEKSIT TË SHK. MUSTAFA BAKIJA 34,998.90 €
SANIMI I RRUG.ME ZHAVOR 29,770.00 €
MIREMB.PERHAP.NDRIQIMIT PUBLIK 19,995.27 €
KANAL.UJER.ZEZ.DHE PIJES 99,587.63 €
NDERTI.AUTORRUGEVE ME ASFALT 91,217.89 €
PUNIMI I PROJEKTEVE 5,000.00 €
REVID.PLANEVE EKZEKUTUES.URBA 6,908.00 €
KLIMAT.VENTIL.QENDROR.QKMF 66,000.00 €
TOTALI 4,381,625.30 €2014

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Gjakovës.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 1,470,800.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 1,264,759.71 €

Projektet e realizuara

Asfalltimi I rrugës - Skivjan 205,422.96 €
Ndërtimi I parkut memorial - Meje 222,935.97 €
Ndërtimi - asfaltimi i rrugës në fshatin Ramoc - lagja Salcaj 28,928.10 €
Ndërtimi i urës në fshatin Firzë - Totali i projektit 8,975.54 €
Ndërtimi i rrugës në Çarshinë e Vjetër 23,900.00 €
Asfaltimi i rrugëve Abdurrahim Buza , Tomë Gjoka , Lidhja e Prizrenit 281,195.34 €
Rruga në lagjen Kolloni - Ali Ibra 76,321.54 €
Ndërtimi i Lapidarit të Lirisë në parkun e qytetit 57,515.67 €
Asfaltimi i rrugës lokale Muhader - Pnish - Ramamat 73,410.75 €
Sanimi me kocka I rrugës Ismail Qemajli 33,626.00 €
Shtruarja me kubëza betoni e Rrugës Hyrije Hana 29,192.00 €
Shtruarja me kubëza graniti e rrugës Izet Hima 76,321.54 €
Kubëzimi rrugëve S.Stavileci , V.Juniku , L.Gurakuqi 165,121.03 €
TOTALI 1,282,866.44 €2013

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Gjakovës.

Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 1,057,894.63 €

Projektet e realizuara

Renovimi shkollës fillore Dëshmorët e Kombit 19,900.00 €
Renovimi shkollave 33,241.53 €
Asfaltimi i rrugës në Bistazhin 4,963.42 €
Asfaltimi i rrugës në fshatin Brekoc V 19,998.11 €
Asfaltimi i rrugës në fshatin Brekoc VI 29,999.99 €
Asfaltimi i rrugës në fshatin Brekoc VII 34,999.87 €
Asfaltimi i rrugës në fshatin Brekoc IV 25,493.00 €
Asfaltimi në rrugën Novosell - Palabardh 30,000.00 €
Asfaltimi në rrugën Rripaj - Jahoc 25,000.00 €
Asfaltimi në rrugën Ndol - Bardhec 45,000.00 €
Rruga Rogov - Ujiz 8,000.00 €
Asfaltimi i rrugës në fshatin Greqin L.Sejdaj 4,000.00 €
Asfaltimi i rrugës në fshatin Popoc 24,998.31 €
Asfaltimi i rrugës në fshatin Popoc - 2 7,127.28 €
Rrugën Berjah 8,000.00 €
Sanimi i rrugëve me asfalt në Dobrosh 17,475.00 €
Sanimi rrugëve me asfalt në Sheshin A.Rama 24,849.89 €
Sanimi me asfalt në rrugët Nënë Tereza, Tirana, Skendbeu 31,517.00 €
Sanimi me asfalt Sadik Pozhegu 32,967.00 €
Sanimi me asfalt Sadik Pozhegu 32,825.00 €
Sanimi me asfalt Sadik Pozhegu 14,999.60 €
Sanimi me asfalt Sadik Pozhegu 17,866.40 €
Sanimi me asfalt Skenderbeu, Mic Sokoli 25,000.00 €
Sanimi me asfalt në fshatin Qerim 22,166.50 €
Sanimi me asfalt UQK, F.Agani, Mic Sokoli 20,000.00 €
Asfalt Brekoc - Meje, H.Dobruna, Mic Sokoli 30,000.00 €
Sanimi me asfalt Brekoc - Meje, A.Rama 20,000.00 €
Sanimi me asfalt Skenderbeu, pjesa parë 25,000.00 €
Sanimi me asfalt në fshatin Qerim 22,657.80 €
Sanimi me asfalt Elton Zherka 23,325.00 €
Sanimi me asfalt Deshmorët e Dujakes 6,670.00 €
Kanalizimi Bardhaniq, Bec 15,122.40 €
Kanalizimi në rrugën Sadik Pozhegu 29,362.40 €
Kanalizimi në rrugën Sadik Pozhegu 26,292.80 €
Kanalizimi në fshatin Shqiponj - lagjen Perkolaj 3,233.64 €
Kanalizimi në rrugën Korab Binxhija 24,889.20 €
Kanalizimi në fshatin Damjan afër shkollës 9,906.48 €
Kanalizimi në Rakovin 19,878.24 €
Kanalizimi në Ponoshec 24,994.40 €
Kanalizimi në Smolic 24,864.00 €
Kanalizimi në Marmull 33,620.69 €
Kanalizimi në Smaq, Dobrosh 30,116.80 €
Kanalizimi Blloki i ri, Marmull 46,924.83 €
Kanalizimi Brekoc - Lagjja e parë 14,707.32 €
Kanalet e ujitjes Babaj Bokes 24,990.73 €
Riparimi vorrezave të qytetit 20,000.00 €
Riparimi vorrezave të qytetit 20,950.00 €
TOTALI 1,057,894.63 €2012

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Gjakovës.

Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 968,038.68 €

Projektet e realizuara

Mirëmbajtja dhe riparimi i shkollave 25,229.65 €
Rruga Kodra e Butinit 51,311.07 €
Asfaltimi i rrugës në Moglic 19,472.00 €
Ndërtimi i rrugës në lagjen Brekoc 43,518.13 €
Ndërtimi i rrugës në lagjen Brekoc 59,996.18 €
Ndërtimi i rrugës në lagjen Brekoc 18,424.62 €
Ndërtimi i rrugës në lagjen Brekoc 20,061.07 €
Sanimi me asfalt në rrugën në qytet 99,986.70 €
Sanimi rrugëve me asfalt H.Dobruna 7,151.80 €
Sanimi rrugëve me asfalt H.Mehmeti 20,575.70 €
Sanimi rrugëve me asfalt Dobrosh 74,705.00 €
Sinjalizimi horizontal e vertikal 9,954.00 €
Sinjalizimi horizontal e vertikal 14,999.50 €
Sinjalizimi horizontal e vertikal 7,018.50 €
Sinjalizimi horizontal e vertikal në rrugën e qytetit 10,022.00 €
Sinjalizimi horizontal e vertikal në rrugën e qytetit 10,997.49 €
Sinjalizimi horizontal e vertikal në rrugën e qytetit 7,998.00 €
Kubëzimi në rrugët A.Rrustemi, S.Lagam, I.Grezda 80,000.00 €
Kubëzimi në rrugët A.Rrustemi, A.Gjikolli. 60,884.44 €
Ndërtimi i kanalizimit në Dobrosh 20,726.40 €
Ndërtimi i kanalizimit në Marmull 33,805.00 €
Ndërtimi i kanalizimit në Marmull 21,952.00 €
Kanalizimi në Koloni, Brekoc, Bardhaniq, Markaj 25,261.30 €
Ndërtimi i Kanalizimit në Vraniq 21,180.80 €
Kanalizimi në Shishman, Dobrigje, Ramoc, Vraniq 34,999.02 €
Kanalet e ujitjes në Dobrigje 14,975.94 €
Kanlet e ujitjes në Berjah 40,557.10 €
Kanlet e ujitjes në Jahoc, Berjah dhe Dujak 35,355.27 €
Rrjeti ujit në Rekë të Keqe 30,000.00 €
TOTALI 968,038.68 €2011

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Gjakovës.

Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 838,705.28 €

Projektet e realizuara

Sanimi me asfalt në rrugën Dëshmorët e Lirisë 99,999.98 €
Asfaltimi i rrugës Rugov Muhader 25,000.00 €
Sanimi me asfalt në rrugën M.Camaj 10 50,803.20 €
Sanimi me asfalt në rrugën Musa Zajmi 29,962.50 €
Sanimi me asfalt në rrugën Gj.N.Kazazi 10 58,387.45 €
Sanimi me asfalt në rrugën Gj.N.Kazazi 10 80,755.22 €
Sanimi me asfalt në rrugën Rugov 10 34,132.12 €
Sanimi me asfalt në rrugën P.N.Luarasi 94,994.70 €
Sanimi me asfalt në rrugën Isa Boletini 35,890.30 €
Mbjellja e drunjëve dekorativ në qytet 3,746.00 €
Mbjellja e drunjëve dekorativ në qytet 1,951.00 €
Furnizimi me fidane 8,250.00 €
Furnizimi me fidane 2,190.00 €
Furnizimi me fidane 5,909.00 €
Kanalet e ujitjes në Batush 24,987.48 €
Kanalizimi në lagjen e Shehut Damjan 29,880.00 €
Kanalizimi në lagjën Brekoc 20,492.00 €
Kanalizimi në lagjen Brekoc 10 35,852.00 €
Kanalizimi në lagjën Brekoc 6,110.00 €
Kanalizimi fekal Brovinë 10 36,058.48 €
Kanalizimi fekal Brovinë 10 34,928.72 €
Kanalizimi fekal Brovinë 10 31,481.85 €
Kanalizimi i rrugës në lagjën Shabanaj - Dobrigje 10 5,196.16 €
Kanalet e ujitjes në Novosellë - Firaja 29,993.25 €
Kanalet e ujitjes në Firaja 32,268.60 €
Kanalet e ujitjes në Dujak 19,485.27 €
TOTALI 838,705.28 €2010

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Gjakovës.

Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 749,891.19 €

Projektet e realizuara

Asfaltimi i rrugës Ujiz Pnish 48,399.96 €
Kubëzimi i rrugës Nënë Tereza, F.Binishi 59,494.46 €
Kubëzimi i rrugës Tivari 22,000.00 €
Kubëzimi i rrugës Skenderbeu 59,960.00 €
Trotuaret në rrugën Skenderbeu 78,182.00 €
Kubëzimi i rrugës M.Frasheri 12,812.30 €
Kanalizimi në rrugën M.Frasheri 09 31,938.00 €
Kubëzimi i rrugës M.Shllaku 49,960.50 €
Trotuaret (parkingu komunal) 48,350.00 €
Kubëzimi i rrugës H.Dobruna, Yjet e Erenikut 19,995.00 €
Kubëzimi i rrugës Qameria 41,140.00 €
Kubëzimi i rrugës Brekoc, Qameria, S.Pozhegu 41,563.64 €
Kubëzimi i rrugës, Deshmoret e lirisë 33,384.16 €
Kubëzimi i rrugës 14 Qershori 73,602.00 €
Kubëzimi i rrugës Dergut Vokshi 10,147.00 €
Kubëzimi i rrugës Gjimnazi Hajdar Dushi 32,914.58 €
Asfaltimi i rrugës Tyrbe Pulaj 18,997.87 €
Asfaltimi i rrugës Muhader 18,998.00 €
Mirëmbajtja e ndriqimit publik -Qytet 09 38,370.18 €
Ndriqimi Publik - FehmiAgani, Anton Qeta, 14 Qershori 9,681.54 €
TOTALI 749,891.19 €Disa materiale në ueb faqe kërkojnë ta keni Adobe Reader të instaluar në kompjuterin tuaj.


info

Pse është e rëndësishme të paguhet Tatimi në Pronë?

Duke paguar tatimin tuaj në pronë ju bëheni pjesë e përpjekjeve për përmirësimin e kualitetit të jetës në komunën tuaj.

Tatimi në pronë nevojitet për investime në përmirësimin e rrugëve, furnizimin me ujë, kanalizimin, ndërtimin e shkollave, etj.

Çdokush që e paguan tatimin në pronë është pjesë e rëndësishme në punën e zhvillimit të komunës, dhe në këtë mënyrë edhe të tërë vendit!

Duke paguar, ju mund të bëni ndryshime!