Ju jeni në: → Fushë Kosovë


info

Fushë Kosovë

Të hyrat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, edhe të ardhurat e tjera komunale janë përdorur për këtë lloj të projekteve:


Rezultatet e investimeve
2017

Vërejtje

Vërejtje Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Fushë Kosovës

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 600,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 599,368.19 €

Projektet e realizuara

Asfaltimi I rrugve në Fushë-Kosovë 100,000.00 €
Asfaltimi në vendbanimet e ndryshme (M.Epërme, Vragoli ,M.Poshtëme,Sllatine etj.) 139,368.19 €
Ndërtimi i kanalizimeve, ujësjellëseve në K.e F.Kosovës 130,000.00 €
Mirëmbajtja e hapsires publike përkufizime,pastrim, internet etj. 90,000.00 €
Mbjellja e pemëve dekorative 70,000.00 €
Ndërtimi parqeve,trotuareve, këndi i lojërave 40,000.00 €
Vendosja e ndriçimit publik dhe mirëmbajtja e tyre 30,000.00 €
Totali: 599,368.19 €2016

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Fushë Kosovës.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 550,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 615,679.47 €

Projektet e realizuara

Bashkëfinancimi në projekte 160,000.00 €
Asfaltimi në Fushë-Kosovë 110,000.00 €
Vendosja e ndriçimit pub.solar dhe mirëmbajtja 68,679.47 €
Ndërtimi i sis.të ujitjes në Lumin Drenica,rreg.i shtrat.lumenj 60,000.00 €
Regullimi i varrezave të dëshmorëve në Fushë-Kosovë 87,000.00 €
Ndërtimi i kanalizimit, ujësjellsit në Fushë-Kosovë 130,000.00 €
TOTALI 615,679.47 €2015

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Fushë Kosovës.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 400,000 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 486,642 €

Projektet e realizuara

Blerja e inventarit 40,000 €
Mirmbajatja e fushave te Sportit-Sallave 80,000 €
Ndertimi I kanalizimeve ,Ujsjellesit 70,000 €
Shtrurja e rrugve terciare me zhavor 40,000 €
Ndertimi I parqeve ,trotuarve,shetitoreve ne Fushe Kosove 60,000 €
Asfaltimet neper vendbanime ne komunen e Fushe Kosove 196,642 €
TOTALI 486,642 €2014

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Fushë Kosovës.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 400,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 400,000.00 €

Projektet e realizuara

Pastrimi i ambientit 35,000.00 €
Ndërtimi i parqeve, trotuarëve dhe shenjezimi horizental dhe vertikal i rrugës 60,000.00 €
Vendosja e ndriqimit publik 50,000.00 €
Blerja e Kontinjerve 20,000.00 €
Shtrurja e rrugëve terciale me zhavor 30,000.00 €
Ndërtimi I kanalizimit dhe ujësjellesit 70,000.00 €
Asfaltimi ne Mesbardhe -Kuzmin -Fushë Kosovë 100,000.00 €
Asfaltimi ne Bardhe te Madhe 35,000.00 €
TOTALI 400,000.00 €2013

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Fushë Kosovës.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 400,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 406,657.78 €

Projektet e realizuara

Ndërtimi i parqëve, trotuarëve dhe shenjimi horizontal dhe vertikal i rrugëve 60,000.00 €
Vendosja dhe mirëmbajtja e ndriçimit publike 100,000.00 €
Ndërtimi kanalizimeve dhe ujësjellsit 80,000.00 €
Zhvillim Rural 75,000.00 €
Mirëmbajtja e infrastrukturës rrugorë (kanalizim, ujësjellës, parqe, trotuare etj.) 50,000.00 €
Asfaltimet në Henc, Miradi e Ulët 41,657.78 €
TOTALI 406,657.78 €2012

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Fushë Kosovës.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 383,247.20 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 375,324.08 €

Projektet e realizuara

Ndërtimi i shtëpive për raste sociale 130,000.00 €
Mirëmbajtja e infrastrukturës rrugore (kanalizim, ujësjellës, parqe, trotuare etj.) 50,000.00 €
Mirëmbajtja e ndriçimit publik dhe zgjerimi 60,000.00 €
Pastrimi i lumënjve dhe përrenjve (lumi Drenica në Bardhë të Vogël) 20,000.00 €
Asfaltimi në Fushë Kosovë 60,000.00 €
Asfaltimi në fshatra (Grabovc, Nakarad dhe Harilaq) 55,324.08 €
TOTALI 375,324.08 €2011

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Fushë Kosovës.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 383,247.20 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 382,336.71 €

Projektet e realizuara

Ndërtimi i shtëpive për raste sociale 60,000.00 €
Ndërtimi i qerdhëve për femijë në Bardh të Madh dhe Miradi e Poshtme 31,667.00 €
Mirëmbajtja e infrastrukturës rrugore (kanalizim, ujësjellës, parqe, trotuare etj) 45,000.00 €
Asfaltimi në Fushë Kosovë 75,000.00 €
Asfaltimi në Bardh të Madh 25,000.00 €
Asfaltimi në fshatin Miradi të Ulët 25,000.00 €
Asfaltimi në Miradi të Eperme 20,000.00 €
Zhvillimi rural 35,000.00 €
TOTALI 316,667.00 €2010

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Fushë Kosovës.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 225,152.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 354,275.78 €

Projektet e realizuara

Mirëmbajtja e infrastruktures rrugore, ujësjellësi, kanalizimi 50,000.00 €
Asfaltimi në Grabovc 30,000.00 €
Asfaltimi në fshatin Bardh i Madh 50,000.00 €
Asfaltimi në Sllatinë e Madhe 35,000.00 €
Asfaltimi në Nakarade 35,000.00 €
Renovimi i shkollave 90,000.00 €
Trotuarët 30,000.00 €
Gjurmime Arkeologjike 30,000.00 €
Bashkëfinancim në projekte 4,275.78 €
TOTALI 354,275.78 €Disa materiale në ueb faqe kërkojnë ta keni Adobe Reader të instaluar në kompjuterin tuaj.


info

Pse është e rëndësishme të paguhet Tatimi në Pronë?

Duke paguar tatimin tuaj në pronë ju bëheni pjesë e përpjekjeve për përmirësimin e kualitetit të jetës në komunën tuaj.

Tatimi në pronë nevojitet për investime në përmirësimin e rrugëve, furnizimin me ujë, kanalizimin, ndërtimin e shkollave, etj.

Çdokush që e paguan tatimin në pronë është pjesë e rëndësishme në punën e zhvillimit të komunës, dhe në këtë mënyrë edhe të tërë vendit!

Duke paguar, ju mund të bëni ndryshime!