Ju jeni në: → Deçan


info

Deçan

Të hyrat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, edhe të ardhurat e tjera komunale janë përdorur për këtë lloj të projekteve:


Rezultatet e investimeve
2017

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Deçanit.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 279,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 180,347.79 €

Projektet e realizuara

Rregullimi i shesheve, trotuareve - Qender, Gramaçel 17,210.50 €
Mirëmbajtja e rrugëve lokale nëpër fshatra dhe lidhja e tyre me qytetin 75,531.70 €
Hartimi i projekteve - Hartat zonale 20,000.00 €
Ndërtimi i rrugëve lokale- Pozhar 20.000.00
Vetura e ndihmës së shpejtë 11,919.50 €
Bashkëfinancimi i projekteve bujqësore me donatorë 19,986.50 €
Totali: 164,648.20 €2016

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Deçanit.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 205,943.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 233,385.16 €

Projektet e realizuara

Asfaltimi, kubëzimi i rrugëve në qytet 30,000.00 €
Ujësjellsi për 10 fshatra faza finale 150,000.00 €
TOTALI 180,000.00 €2015

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se DEÇAN.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 200,000 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 194,010 €

Projektet e realizuara

Ndertimi i infrastrukturës të shkollave - Fushave Sportive 40,000 €
Projekte të ndryshme në bujqësi 50,000 €
Ndertim i infrastruktures rrugore 60,000 €
Ndertimi i memorialit Beqir Agë Vokshi 40,000 €
TOTALI 190,000 €2014

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se DEÇAN.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 180,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 204,558.46 €

Projektet e realizuara

Ujsjellsi për 10 fshatra 147,988.11 €
Sheshi Ismet Ukaj në fshatin Strellc i Epërm 19,098.12 €
TOTALI 167,086.23 €2013

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Deçanit.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 171,435.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 185,435.00 €

Projektet e realizuara

Vazhdimi i projektit ndërtimi i rrugëve lokale 54,184.00 €
Rikonstruimi infrastrukturorë, Deçan 30,000.00 €
Rikonstruimi i kanaleve të ujitjes 13,600.00 €
Rikonstruimi infrastrukturorë i rrugës lokale 5,800.00 €
Participim me USAID Infrastruktuorë Prokulluk 7,714.00 €
Rregullimi infrastukturorë i Trotuareve në,Strellc 8,500.00 €
Ndërtimi i rrugëve me kubëza në, Lebushë 10,000.00 €
Ujësjellësi për 10 fshatra 33,723.00 €
Kapitale tjera 1,450.00 €
Kapitale tjera 4,100.00 €
Kapitale tjera 9,948.00 €
TOTALI 179,019.00 €2012

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se DEÇAN.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 172,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 153,519.00 €

Projektet e realizuara

Asfaltimi i rrugëve lokale 35,000.00 €
Memoriali Pobergjë 10,000.00 €
Rikonstruimi i rrugës M.Ukaj, Deçan 51,00 0.00 €
Renovim i kulmit të pallatit të kulturës 6,185.00 €
Ndërtimi i rrugëve lokale 51,334.00 €
TOTALI 153,519.00 €2011

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se DEÇAN.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 200,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 142,168.00 €

Projektet e realizuara

Rikonstruimi i rrugës Sali Çeku - Deçan 78,494.00 €
Asfaltimi i rrugës Tahirsylaj - Osmonaj - Isniq 25,911.00 €
Asfaltimi i rrugës në fshatin, Baballoq 2,770.00 €
Lapidari i dëshmorëve në Prilep 4,993.00 €
Qendra e sportit Lidhja e Prizerenit 30,000.00 €
TOTALI 142,168.00 €Disa materiale në ueb faqe kërkojnë ta keni Adobe Reader të instaluar në kompjuterin tuaj.


info

Pse është e rëndësishme të paguhet Tatimi në Pronë?

Duke paguar tatimin tuaj në pronë ju bëheni pjesë e përpjekjeve për përmirësimin e kualitetit të jetës në komunën tuaj.

Tatimi në pronë nevojitet për investime në përmirësimin e rrugëve, furnizimin me ujë, kanalizimin, ndërtimin e shkollave, etj.

Çdokush që e paguan tatimin në pronë është pjesë e rëndësishme në punën e zhvillimit të komunës, dhe në këtë mënyrë edhe të tërë vendit!

Duke paguar, ju mund të bëni ndryshime!