Ju jeni në: Investimet → Ranillug


info

Ranillug

Të hyrat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, edhe të ardhurat e tjera komunale janë përdorur për këtë lloj të projekteve:


Rezultatet e investimeve
2017

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Ranillugut

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 30,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 25,389.30 €

Projektet e realizuara

SHËNIM: Në vitin 2017 nuk kishte asnjë financim dhe bashkë-financim të projekteve nga tatimi në pronë, sepse janë paguar nga granti i përgjithshëm dhe granti i donatorëve. Shuma e mbledhur 25.389,30 euro do të shpenzohet në vitin 2018. për investimeve kapitale.  2016

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Ranillugut

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 30,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 48,324.56 €

Projektet e realizuara

Renovimi i tereneve sportive, tribinave dhe rrethojës në sh.f. Trajko Perić në Velikom Ropotovu 10,934.82 €
TOTALI 10,934.82 €2015

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Ranillugut.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 25,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 34,463.71 €

Projektet e realizuara

Ndërtimi i rrugëve lokale 18,969.46 €
Ndërtimi i hapësirave të parkimit dhe rrugicave për kalimtarë në Ranillug dhe Korminjane dhe prockes së lumit në Korminjan 15,459.32 €
Objektet kulturore 16,168.36 €
TOTALI 50,597.14 €2014

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Ranillugut.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 30,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 32,455.03 €

Projektet e realizuara

Ndërtimi i stadiumit në Korminjanen e Epërme 13,736.08 €
Rregullimi i përroit Tomance - Panca 6,636.01 €
Rregullimi i rrugëve lokale 14,920.38 €
TOTALI 35,292.47 €2013

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës së Ranillugut

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 25,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 29,118.90 €

Projektet e realizuara

Ndërtimi i tregut të gjelbërt në Ranillug 4,677.03 €
Eksproprijim i tokës (rruga për tek objekti i ri i Komunës) 6,249.00 €
Ndërtimi i trotuarit rreth tregut të gjelbërt dhe qasje në tregun e gjelbërt 2,251.56 €
Ndërtimi i tereneve për tenis në fshatin Gllogovc 9,701.83 €
Rekonstruimi i kanalizimit dhe rregullimi i përroit në fshatin Tomancë dhe Panecellë 11,077.42 €
Asfaltimi i rrugës në Ropotovë të Madhe 11,840.30 €
TOTALI 45,797.14 €2012

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës së Ranillugut

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 15,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 30,464.43 €

Projektet e realizuara

Rregullimi i rrjetit elektrik për objektin e ri të Komunës 17,836.16 €
Ndërtimi i parkut në Ropotovë të Madhe 5,945.00 €
Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit për objektin e ri të Komunës 6,915.50 €
Rregullimi shtratit të perroit në Ranillug 9,523.20 €
TOTALI 40,219.86 €Disa materiale në ueb faqe kërkojnë ta keni Adobe Reader të instaluar në kompjuterin tuaj.


info

Pse është e rëndësishme të paguhet Tatimi në Pronë?

Duke paguar tatimin tuaj në pronë ju bëheni pjesë e përpjekjeve për përmirësimin e kualitetit të jetës në komunën tuaj.

Tatimi në pronë nevojitet për investime në përmirësimin e rrugëve, furnizimin me ujë, kanalizimin, ndërtimin e shkollave, etj.

Çdokush që e paguan tatimin në pronë është pjesë e rëndësishme në punën e zhvillimit të komunës, dhe në këtë mënyrë edhe të tërë vendit!

Duke paguar, ju mund të bëni ndryshime!