Ju jeni në: Investimet → Partesh


info

Partesh

Të hyrat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, edhe të ardhurat e tjera komunale janë përdorur për këtë lloj të projekteve:


Rezultatet e investimeve
2017

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Parteshit

Kjo komunë nuk ka ofruar ndonjë informacion mbi investimet2016

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Parteshit

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 24,384.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 20,983.66 €

Projektet e realizuara

Participimi në vizitatorijumi në Glovicici 21,726.88 €
Trotoar Budriga e ulët 9,841.08 €
Asfaltimi rrjetit rrugor në Partes 15,133.48 €
TOTALI 46,701,442015

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Parteshit

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 55,645.13 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 46,805.06 €

Projektet e realizuara

Pastrimi i kanaleve të ujrave atmosferik 2,225.00 €
Sanimi i kronit në Partesh 3,990.00 €
Ndërtimi i dy urave dhe sanimi i tri urave ekzistuese 7,380.00 €
Ndertimi I shtigjeve për këmbësorë në Budrigë të E. 10,744.50 €
Betonimi i pllatos me shkallë dhe trotuar 3,290.00 €
Sanacimi I urës në lumin Pasjanc 12,982.56 €
Sanimi i kapelles dhe ndërtimi strehës 6,193.00 €
Të pashpenzuara : 8,840.07 €
TOTALI 55,645.13 €2014

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Parteshit

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 00.00
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 00.00

Projektet e realizuara

Gjatë vitit 2014 nuk u realizua asnjë projekt nga të hyrave vetanake (të hyrat e Tatimit në Pronë).Të gjitha të hyrat janë bartu 00.00
Totali 00.002013

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës së Parteshit

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 40,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 26,400.00 €

Projektet e realizuara

Ndërtimi i sheshit të fshatit në Partesh 24,350.00 €
TOTALI 24,350.00 €2012

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Parteshit

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 35,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 24,357.40 €

Projektet e realizuara

Sistemi i kanalizmit në fshatin Pasjan 14,640.00€
TOTALI 14,640.00 €Disa materiale në ueb faqe kërkojnë ta keni Adobe Reader të instaluar në kompjuterin tuaj.


info

Pse është e rëndësishme të paguhet Tatimi në Pronë?

Duke paguar tatimin tuaj në pronë ju bëheni pjesë e përpjekjeve për përmirësimin e kualitetit të jetës në komunën tuaj.

Tatimi në pronë nevojitet për investime në përmirësimin e rrugëve, furnizimin me ujë, kanalizimin, ndërtimin e shkollave, etj.

Çdokush që e paguan tatimin në pronë është pjesë e rëndësishme në punën e zhvillimit të komunës, dhe në këtë mënyrë edhe të tërë vendit!

Duke paguar, ju mund të bëni ndryshime!