Ju jeni në: Investimet → Mitrovicë


info

Mitrovicë

Të hyrat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, edhe të ardhurat e tjera komunale janë përdorur për këtë lloj të projekteve:


Rezultatet e investimeve
2017

Vërejtje

Vërejtje Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Mitrovicës

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 552,000.00
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 578,222.28

Projektet e realizuara

Bashkfinancim me donatorë të brendshëm dhe të jashtëm 399,230.59+34,999.97
Asfaltimi, riparimi dhe rregullimi i rrugëve 20,0000.00+184,137.14
Largimi i deponive të egra 44,996.18+15000
Ndërtimi dhe debllokimi i kanalizimit 79,980.00
Ndërtimi dhe debllokimi i kanalizimit 43.238+7300
Totali: 587,444.77+241437.112016

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Mitrovicës.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 552,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 777,165.81 €

Projektet e realizuara

Bashkëfinansim me donatorët e mbrendshëm dhe të jashtëm 181,895.91 €
Ndërtimi i rrugëve në Dedi, Zabërgjë dhe Maxhere 40,000.00 €
Ndërtimi me kubza betoni i rrugëve 45,000.00 €
Asfaltimi i rrugëve në qytet 9,833.20 €
Riparimi dhe rregullimi i rrugëve 173,245.69 €
Ndërtimi i rrugëve në fshatin Vinarc, lagjja Nimani dhe Imeri 46,810.00 €
Ndërtimi i rrugës në fshatin Terstene 45,000.00 €
Bashkëpunim me ujësjellësin me LUXDEV 219,438.00 €
Largimi i deponive të egra 50,000.00 €
TOTALI 811,222.80 €2015

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Mitrovicë.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 2,426,129.27 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 2,426,129.27 €

Projektet e realizuara

Ndertimi dhe asfaltimi I rruges ne Gushafc 40,000.00 €
Ndertimi dhe asfaltimi I rrugve ne fsh.Koshtove 50,000.00 €
Ndertimi I rrugve ne fshatin Vaganice e Poshtme 24,161.00 €
Ndertimi I rrugve ne fshatin Vaganice e Poshtme 100,000.00 €
Ndertimi I rruges ne lagje fsh.Kaqanoll 110,000.00 €
Ndertimi I rrugve ne vise rurale 100,000.00 €
Ndertimi I rrugve ne fsh.Kqiq I Madhe 10,839.00 €
TOTAL 455,000.00 €2014

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Mitrovicë.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 360,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 547,726.00 €

Projektet e realizuara

Ndërtimi I rrugës Jetish Bajrami - kubëzim 25,050.48 €
Ndërtimi I rrugës dhe pllatosë te Xhamia e Zallit - kubëzim 25,076.00 €
Ndërtimi I rrugës Lekë Dukagjini - kubëzim 24,570.28 €
Ndërtimi I rrugës te Statcioni Rajonal i Policisë - kubëzim 7,937.25 €
Ndërtimi I pllatosë te Xhamia e Haxhi Veselit - kubëzim 1,811.25 €
Ndërtimi I rrugës Jashar Boletini - kubëzim 5,250.57 €
Rregullimi I pllatosë te Komuna e Mitrovicës - kubëzim 6,657.99 €
Ndërtimi I rrugës në fshatin Bare - kubëzim 3,646.18 €
Ndërtimi I rrugëve në fshatin Koshtovë - asfalt 47,041.19 €
TOTALI 147,041.19 €2013

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Mitrovicës.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 450,485.69 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 450,485.69 €

Projektet e realizuara

Largimi i deponive të egra 19,960.00 €
Ndërtimi asfaltimi i rrugës në fshatin Vaganicë 48,745.00 €
Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës në fshatin Lushtë 25,000.00 €
Ndërtimi me kubëza i rrugëve 82,376.68 €
Ndërtimi i rrugëve në viset rurale 58,900.00 €
Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit në fshatin Koshtovë 20,000.00 €
Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit në Fushë Ibër 17,505.50 €
Ndërtimi dhe rikonstruimi i varrezave dhe lapidarëve 20,510.00 €
Ndërtimi i trotuarëve në qytet 20,000.00 €
Ndërtimi dhe zgjerimi i rrjetit të ndriqimit publik 20,803.51 €
Ndërtimi i rrjetit të hidrantit në qytet 30,000.00 €
Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugëve në fshatin Bajgorë 40,000.00 €
Rindërtimi i shtëpive të djegura 36,865.00 €
Renovimi i nyjeve sanitare 9,820.00 €
TOTALI 450,485.69 €2012

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Mitrovicës.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 356,335.16 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 356,335.16 €

Projektet e realizuara

Ndërtimi me kubëza në para lagje 97,271.00 €
Ndërtimi i trotuarëve në qytet 50,241.72 €
Ndërtimi i parkut Artim Jashari 40,000.00 €
Ndërtimi i ujësjellësit Vernicë 19,153.20 €
Rrethimi i tereneve sportive/poligoneve 18,050.00 €
Ndërtimi - mirëmbajtja e varrezave dhe lapidarëve 29,999.00 €
Zgjerim dhe mirëmbajtja e rjetit të ndriqimit publik 39,991.58 €
Ndërtimi i rrugëve në qytet 42,998.66 €
Participimi në ndërtimin e kanalizmit dhe ujërave të zeza 9,999.00 €
Rindertimi i rrjetit të ujësjellësit në qytet 8,631.00 €
TOTALI 356,335.16 €2011

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Mitrovicë.

Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 369,216.00 €

Projektet e realizuara

Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës Vidishiq - Selac 98,197.07 €
Rindërtimi i rrjetit të ujësjellsit në qytet - Komune 20,000.00 €
Ndërtimi i rrugëve në viset rurale 34,000.00 €
Ndërtimi i rrugëve në Reke dhe Tunelin e Parë 20,719.91 €
Ndërtimi me kubëza , asfaltimi i rrugëve në lagjën Bair 27,374.73 €
Rregullimi i shtratit të lumit Lushta dhe pastrimi me kolektor 29,699.68 €
Hartimi i planeve rrugëve urbane Ura e Gjakut - Sitnica - Shipol 36,145.92 €
Hartimi i projekteve për investime kapitale 30,000.00 €
Ndërtimi i Qendrës së Kulturës në fshatin Bare 24,882.70 €
Ndërrimi i dritareve në shkollën fillore Gjergj Kastrioti Skendërbeu 42,206.99 €
Gëlqerosja e objektit të gjimnazit Frang Bardhi 5,000.00 €
Furnizmi me ujë të pijshëm në objektin e shkollës fillore Habib Jusufi 989.00 €
TOTALI 369,216.00 €2010

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Mitrovicë.

Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 307,539.00 €

Projektet e realizuara

Ndërtimi me kubëza i rrugëve në lagjen Qendra 23,000.00 €
Ndërtimi me kubëza në lagjen Bair 20,000.00 €
Ndërtimi me kubëza në lagjen Ilirida 20,000.00 €
Ndërtimi me kubëza në lagjen Ura e Gjakut 20,000.00 €
Ndërtimi me kubëza në lagjen 2 Korriku 20,000.00 €
Ndërtimi me kubëza në lagjen Shipol 20,000.00 €
Ndërtimi i rrugëve në viset rurale 36,539.00 €
Ndërtimi i rrugëve në tunelin e parë 20,000.00 €
Rindërtimi i rrjetit të ujësjellësit në qytet - komunë 20,000.00 €
Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit në fshatin, Kodër 25,000.00 €
Ndërtimi i kanalizimit në Iliride - Bair 40,000.00 €
Ngritja e sipërfaqeve të gjelbëruara në komunë 25,000.00 €
Instalimi i sistemit të ngrohjes në shkollën fillore Elena Gjika Tunel i Parë 18,000.00 €
TOTALI 307,539.00 €Disa materiale në ueb faqe kërkojnë ta keni Adobe Reader të instaluar në kompjuterin tuaj.


info

Pse është e rëndësishme të paguhet Tatimi në Pronë?

Duke paguar tatimin tuaj në pronë ju bëheni pjesë e përpjekjeve për përmirësimin e kualitetit të jetës në komunën tuaj.

Tatimi në pronë nevojitet për investime në përmirësimin e rrugëve, furnizimin me ujë, kanalizimin, ndërtimin e shkollave, etj.

Çdokush që e paguan tatimin në pronë është pjesë e rëndësishme në punën e zhvillimit të komunës, dhe në këtë mënyrë edhe të tërë vendit!

Duke paguar, ju mund të bëni ndryshime!