Ju jeni në: Investimet → Mamushë


info

Mamushë

Të hyrat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, edhe të ardhurat e tjera komunale janë përdorur për këtë lloj të projekteve:


Rezultatet e investimeve
2017

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Mamushës

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 31,147.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 19,183.73 €

Projektet e realizuara

Asfaltimi i rrugës : Gyvergjinlik 19,183.73 €
Totali: 19,183.73 €2016

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Mamushës

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 97,221.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 104,658.63 €

Projektet e realizuara

Furnizimi me gur të thyer për shtrimin e rrugëve fushore në Mamushë - faza e gjashtë 26,741.00 €
TOTALI 26,741.00 €2015

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Mamusha

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 29,204.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 25,372.04 €

Projektet e realizuara

Rregullimi rugëve Fushore-Bujqësore 59,900.00 €
Për shkak se në vitin 2014 nuk u realizua asnjë projekt nga të hyrat e Tatimit në pronë,janë bartur në këtë vit dhe u realizu ky projekt.  
TOTALI 59,900.00 €2014

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Mamusha

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 63,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë

Projektet e realizuara

Gjatë vitit 2014 nuk u realizua asnjë projekt nga të hyrave vetanake (të hyrat e Tatimit në Pronë).Të gjitha të hyrat janë bartur në vitin 2015. 0.00 €
TOTALI 0.00 €2013

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Mamusha

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 14,500.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 18,978.00 €

Projektet e realizuara

Projekti për rregullimin rrugëve fushore-bujqësore 19,990.00€
Rregullimi i rrugës Mamushë-Opterushë 5,500.00€
Largimi i rrjetit të tensionit të lart nga qendra-faza e parë furnizimi me trafo 12,800.00€
Participimi i komunës në ndërtimin e tregut të gjelbërt 5,000.00€
TOTALI 43,290.00€2012

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Mamusha

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 12,500.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 13,444.00 €

Projektet e realizuara

Projekti për rregullimin rrugëve fushore-bujqësore 22,592.00€
Participimi i Komunës në regullimin e ndriqimit publik (don.Usaid-Demi) 12,000.00€
TOTALI 34,592.00€2011

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Mamusha

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 12,500.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 11,830.00 €

Projektet e realizuara

Projekti për pastrimin të lumit Topluva 5,000.00€
Projekti për regullimin varezave të vjetra të Nistrës 12,317.00€
Projekti për hapjen e pusit zjarfiksve 4,000.00€
TOTALI 21,317.00€Disa materiale në ueb faqe kërkojnë ta keni Adobe Reader të instaluar në kompjuterin tuaj.


info

Pse është e rëndësishme të paguhet Tatimi në Pronë?

Duke paguar tatimin tuaj në pronë ju bëheni pjesë e përpjekjeve për përmirësimin e kualitetit të jetës në komunën tuaj.

Tatimi në pronë nevojitet për investime në përmirësimin e rrugëve, furnizimin me ujë, kanalizimin, ndërtimin e shkollave, etj.

Çdokush që e paguan tatimin në pronë është pjesë e rëndësishme në punën e zhvillimit të komunës, dhe në këtë mënyrë edhe të tërë vendit!

Duke paguar, ju mund të bëni ndryshime!