Ju jeni në: Investimet → Kaçanik


info

Kaçanik

Të hyrat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, edhe të ardhurat e tjera komunale janë përdorur për këtë lloj të projekteve:


Rezultatet e investimeve
2017

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Kaçanikut

Kjo komunë nuk ka ofruar ndonjë informacion mbi investimet2016

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Kaçanikut.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 265,850.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 281,392.00 €

Projektet e realizuara

Mjetet për shpronësime - Rregullimi i shtratit të lumit Nerodime 78,242.00 €
Rregullimi dhe asfaltimi i rrugëve lokale në zonat urbane dhe rurale 65,000.00 €
Krijimi i hapësirave gjelbëruese dhe vendosja e shportave 10,000.00 €
Projektet zhvillimore për bujqësi - blegëtori 20,000.00 €
Ndërtimi i rrugës Mukadeze Lika - Muhaxheri 20,000.00 €
Renovimi i objekteve dhe infrastrukturës shkollore 10,000.00 €
Ndërtimi dhe rivendosja e monumenteve kulturore - historike Kulla Hasanit 25,000.00 €
Renovimi i stadiumit të qytetit Besnik Begunca 25,000.00 €
Ndërtimi i kanalizimeve fekale dhe atmosferike 28,150.00 €
TOTALI 281,392.00 €2015

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Kaçanikut.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 265,850 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 218,179 €

Projektet e realizuara

Renovimi i Stadiumit të Qytetit Besnik Begunca 72,409 €
Punimi i hapsirave gjelbëruese dhe vendosja e shportave 27,560 €
Ndërtimi i kanalizimeve fekale dhe atmosferike 24,635 €
Rregullimi dhe asfaltimi i rrugëve lokale 21,743 €
Asfaltimi i rrugës në Lagjen Fazliu, në fshatin Bajnicë 13,250 €
Furnizimi me mobilje dhe pajime të shkollave 9,975 €
Ndërtimi i trotuarit në fsh.Begracë 9,905 €
Asfaltimi i rrugëve të lagjeve Mem dhe Bafti 8,044 €
Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës së fshatrave Llanishtë -Nikoc - Kerbliq 5,000 €
Ndërtimi i rrethojes në QMF 5,000 €
Ndërtimi dhe rivitalizimi i monumenteve kulturo-historike 5,000 €
Ndërtimi I Rrugës Shefket Ferra-Kaçanik 4,755 €
Zhvillimi I komuniteteve-Fshati Stagovë 4,214 €
Hartimi i Planeve Rregullative 4,000 €
Hartimi i projekteve 2,690 €
TOTALI 218,179 €2014

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Kaçanikut.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 253,280.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 217,077.00 €

Projektet e realizuara

Asfalltimi i rrugës në fshatin Lanishtë - bashkëfinancim 10,520.02 €
Rregullimi i rrugëve lokale 25,000.00 €
Ndërtimi dhe renovimi i objektit QKMF-së 25,000.00 €
Renovimi i Stadiumit të Qytetit Besnik Begunca 9,941.75 €
Asfalltimi I rrugës në fshatin Sllatinë 5,931.95 €
Ndërtimi i trotuarit në dy krahët prej QPS-së deri te shkolla fillore Emin Duraku në Kaçanik 29,316.66 €
Ndërtimi i kanalizimeve fekale dhe atmosferike 40,555.40 €
Ndërtimi i Parkut të Qytetit 9,887.80 €
Renovimi I objekteve dhe infrastrkturës shkollore 49,919.17 €
TOTALI 206,072.75 €2013

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Kaçanikut

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 240,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 180,697.00 €

Projektet e realizuara

Asfaltimi i rrugës në Lagjen e Horunëve në fshatin Begracë 20,000.00 €
Asfaltimi i rrugës në fshatin ,Glloboçicë nga hyrja deri te xhamia e fshatit 10,000.00 €
Mjetet për bashkëfinancim të projekteve 21,352.27 €
Asfaltimi i rrugës në lagjet Bunjak,Koraq dhe Mezin në fshatin Biçec 37,609.23 €
Rregullimi i nxemjeve qëndrore në SHKC-QKMF dhe Gjimnaz 40,790.74 €
Rregullimi dhe asfaltimi i rrugëve lokale 40,971.19 €
Renovimi i objekteve të QMF-ve dhe AF-ve 9,974.50 €
TOTALI 180,697.93 €2012

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Kaçanikut.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 180,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 151,938.00 €

Projektet e realizuara

Asfaltimi rrugës nga Mulliri i Kuq deri lagjen Koraq, në fshatin, Kovaçec 50,000.00 €
Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës në lagjen Lidhja e Prizrenit 16,616.65 €
Mjetet për bashkëfinancim të projekteve 21,797.56 €
Rregullimi i rrugëve lokale 9,956.48 €
Projektet zhvillimore për Bujqësi, Blegëtori dhe Pylltari 4,878.03 €
Rregullimi dhe asfaltimi i rrugëve lokale 15,000.00 €
Ndërtimi trotuarit në Kaçanik të Vjetër dhe Begracë 5,000.00 €
Projektet zhvillimore në Kulturë, Rini dhe Sport 28,690.00 €
TOTALI 151,938.72 €2011

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Kaçanikut.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 167,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 148,869.00 €

Projektet e realizuara

Asfaltimi i rrugës nga Magjistralja - Gajre - Ivajë - Shtrazë 34,369.90 €
Ndërtimi i shkollës në fshatin Vataj 60,988.29 €
Asfaltimi i rrugës Lam Cak Tifek Sllatinë 40,050.75 €
Renovimi i Objekteve dhe Infrastrukturës shkollore 10,359.13 €
TOTALI 145,768.07 €2010

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Kaçanikut.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 165,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 190,227.00 €

Projektet e realizuara

Pastrimi i borës, hedhja e krypës dhe kujdestaria 9,991.73 €
Rregullimi i murit mbrojtës në rrugën, Lagjia e Re, ne Kaçanik 9,981.88 €
Punimi i shtresës së asfaltit në lagjen Osmani, të fshatit Elezaj 4,320.00 €
Asfaltimi i rrugëve lokale në fshatin Dubravë lagjia,Vishi 10,250.45 €
Ndërtimi i tumbinës në fshatin Kovaqec dhe vendosja e gypit në fshatin Baincë te Shkolles Fillore, Nazmi Osmani,-Kaçanik 6,870.53 €
Sanimi i rrjetit të kanalizimt fekal në rrugën Agim Bajramit-Kaqanik 499.46 €
Shtrurja e rrugëve me zhavor: Koxhaj, Doganaj, Bicaj, Semaj-Baincë, Semaj, Sllatinë, Gërlicë, Vataj-Dubrav, Elezaj 27,704.00 €
Për organizimin e panairit te gjedhit për vitin 2010 2,870.00 €
Renovimi i stadiumit të qytetit Besnik Begunca në Kaçanik Faza ll-të 20,000.00 €
Rregullimi i nyjeve sanitare të personelit, dyshemeve të zyrës së personelit. Drejtoria dhe dritaret e tyre në gjimnazin Skenderbeu 8,497.13 €
Ndërtimi i kanalizimit fekal në rrugën 2 Korriku - Kaçanik 39,997.42 €
Renovimi i objektit të administratës komunale 14,875.96 €
Rregullimi i pjerrinave dhe trotuatëve për të hendikepuarit 7,035.89 €
Renovimi i objektit të Shtëpisë së Kulturës në fshatin, Glloboçicë 18,923.55 €
Ndërtimi i kanalizimit fekal në lagjen, Dragomac dhe Vathur në fshatin Glloboqicë 2,000.00 €
Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit fekal në një pjesë të lagjes Imisht dhe Memaj, në fshatin Dubravë 6,409.00 €
TOTALI 190,227.00 €Disa materiale në ueb faqe kërkojnë ta keni Adobe Reader të instaluar në kompjuterin tuaj.


info

Pse është e rëndësishme të paguhet Tatimi në Pronë?

Duke paguar tatimin tuaj në pronë ju bëheni pjesë e përpjekjeve për përmirësimin e kualitetit të jetës në komunën tuaj.

Tatimi në pronë nevojitet për investime në përmirësimin e rrugëve, furnizimin me ujë, kanalizimin, ndërtimin e shkollave, etj.

Çdokush që e paguan tatimin në pronë është pjesë e rëndësishme në punën e zhvillimit të komunës, dhe në këtë mënyrë edhe të tërë vendit!

Duke paguar, ju mund të bëni ndryshime!