Ju jeni në: Investimet → Junik


info

Junik

Të hyrat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, edhe të ardhurat e tjera komunale janë përdorur për këtë lloj të projekteve:


Rezultatet e investimeve
2017

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Junikut

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 45,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 39,577.94 €

Projektet e realizuara

Asfaltimi i rrugës Qestaj - Goqaj 9,577.94 €
Ndërtimi i parkut në lagjen Arasha ( viti i dytë) 2,000.00 €
Ndërtimi i Valavices 3,000.00 €
Asfaltimi i rrugëve lokale në komunën e Junikut 25,000.00 €
Totali: 39,577.94 €2016

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Junikut

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 35,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 41,750.45 €

Projektet e realizuara

Rregullimi i infrastrukturës në rrugët Qendër- Shafrane 7,474.00 €
Ndërtimi i Jazit të Kallavajit, Bajraktar dhe Hoxhaj 11,096.76 €
Ndërtimi i Varrezave të qytetit - faza e dytë 5,966.67 €
Ndërtimi i parkut në lagjen Arasha 5,000.00 €
Rehabilitimi i rrugëve lokale 12,213.02 €
TOTALI 41,750.45 €2015

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Junikut.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 35,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 39,770.09 €

Projektet e realizuara

Konzervimi I Kullës së Selim Hoxhës-Muzeu Komunal 7,983.50 €
Asfaltimi I rrugës Arasha I 4,130.25 €
Ndertimi I varrezave të qytetit Faza e I 6,953.01 €
Ndertimi I trotuareve dhe stacionit te autobuseve 12,703.68 €
Ndertimi I kanalit te ujitjes ne lagjen Gjotaj 7,999.65 €
TOTALI 39,770.09 €2014

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Junikut.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 30,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 40,288.41 €

Projektet e realizuara

Asfaltimi i rrugës Qestaj - Moronicë 6,670.00 €
Fabrika për përpunimin e frutave 20,000.00 €
Rregullimi i kanalit të ujitjes nga shkolla fillore deri ne Miroc 10,000.00 €
Rregullimi i stazave rekreative përgjatë lumit Ereniku 3,618.41 €
TOTALI 40,288.41 €2013

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës së Junikut .

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 27,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 33,583.42 €

Projektet e realizuara

Ndërtimi i rrugëve lokale 16,633.42 €
Rregullimi i kanalit të ujitjes 2,950.00 €
Ndërtimi i shtëpisë për distributorin e energjisë elektrike 2,000.00 €
Rekonstruimi i rrugës lokale, Shafrane Ulëza 12,000.00 €
TOTALI 33,583.42 €2012

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Junikut.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 23,500.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 32,675.66 €

Projektet e realizuara

Ndërtimi i rrugës me kubëza në lagjen Berishë 6,978.10 €
Mirëmbajtja e rrugëve lokale 9,428.00 €
Rekonstruimi i rrugës lokale, Pepsh 10,000.00 €
Rekonstruimi i rrugës lokale, Berishë 6,269.56 €
TOTALI 32,675.66 €2011

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Junikut.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 24,500.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 29,274.72 €

Projektet e realizuara

Hartimi i projekteve për rrugët lokale 9,920.00 €
Ndërtimi i rrugës lokale Gaxherr 14,500.00 €
Ndërtimi i rrugës lokale Gacafer 4,854.72 €
TOTALI 29,274.72 €2010

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Junikut.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 18,500.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 27,895.98 €

Projektet e realizuara

Ndërtimi i fushës sportive në gjimnazin Kuvendi i Junikut 13,172.00 €
Rekonstruimi i rrugës lokale Bajraktar 14,723.98 €
TOTALI 27,895.98 €Disa materiale në ueb faqe kërkojnë ta keni Adobe Reader të instaluar në kompjuterin tuaj.


info

Pse është e rëndësishme të paguhet Tatimi në Pronë?

Duke paguar tatimin tuaj në pronë ju bëheni pjesë e përpjekjeve për përmirësimin e kualitetit të jetës në komunën tuaj.

Tatimi në pronë nevojitet për investime në përmirësimin e rrugëve, furnizimin me ujë, kanalizimin, ndërtimin e shkollave, etj.

Çdokush që e paguan tatimin në pronë është pjesë e rëndësishme në punën e zhvillimit të komunës, dhe në këtë mënyrë edhe të tërë vendit!

Duke paguar, ju mund të bëni ndryshime!