Ju jeni në: Investimet → Gllogoc


info

Gllogoc

Të hyrat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, edhe të ardhurat e tjera komunale janë përdorur për këtë lloj të projekteve:


Rezultatet e investimeve
2017

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Gllogocit.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 370,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 390,985.39 €

Projektet e realizuara

Asfaltimi I rrugës në Komoran 40,000.00 €
Asfaltimi I rrugës në fshatin Godanc 40,000.00 €
Ndërtimi I kapacitetit të ujësjellësit në Drenas 40,000.00 €
Asfaltimi I rrugës në fshatin Fushticë e Epërme 30,000.00 €
Asfaltimi I rrugës në fshatin Sankoc 40,000.00 €
Kanalizimi I ujrave të zeza në fshatin Baicë 30,000.00 €
Kanalizimi I ujrave të zeza në fshatin Gradicë 40,000.00 €
Asfaltimi I rrugës në fshatin Shtuticë 40,000.00 €
Asfaltimi I rrugës në fshatin Tërstenik 40,000.00 €
Asfaltimi në fshatin Korroticë e Ultë 40,000.00 €
Totali: 380,000.00 €2016

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Gllogocit.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 350,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 381,975.36 €

Projektet e realizuara

Kanalizimi i ujërave të zeza Likoshan 30,000.00 €
Asfaltimi i rrugës në Korriticë të Ultë 20,000.00 €
Asfaltimi i rrugës në fshatin Nekoc 46,297.70 €
Asfaltimi i rrugës në fshatin Vasilevë 10,000.00 €
Asfaltimi në Drenas të Ri 40,669.00 €
Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Poklek - Lagja - Cerravadiku, Bucolli dhe Muqolli 27,500.00 €
Asfaltimi i rrugës në fshatin Dobroshec, Lagja - Hajdari, Shishani dhe Ademi 50,000.00 €
Ndërtimi - Asfaltimi i rrugës në Gllanasellë, Lagja - Krasniqi 40,000.00 €
Asfaltimi i rrugës në fshatin Gllobar 25,000.00 €
Asfaltimi i rrugës në fshatin Vuçak 36,461.78 €
TOTALI 325,928.48 €2015

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Gllogoc.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 250,000 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 330,000 €

Projektet e realizuara

Asfaltimi i rrugës në fshatin Vërbovc,Lagja Dobra,Istogu dhe Rrukiqi 87,000 €
Kanalizimi i ujrave të zeza në fshatin Nekoc 48,000 €
Pregaditja e trases për asfalt në fshatin Baicë- Lagja Kiqina dhe Leku 40,591 €
Kanalizimi i ujrave të zeza në fshatin Fushticë e e Epërme 30,000 €
Asfaltimi i rrugës në fshatin Abri, Lagja Demaku, Hajdari,Hyseni,Muliqi 48,823 €
Asfaltimi I rrugës në Korroticë të Epërme 27,917 €
Asfaltimi I rrugës në Komoranin III 22,000 €
Pregaditja e trases për asfalt në Komoranin IV Lagja Krasniqi 29,691 €
TOTALI 334,022 €2014

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Gllogoc.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 270,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 353,499.65 €

Projektet e realizuara

Rregullimi i infrastrukturës në Lagjën e Dëshmorëve në Paklek 48,898.00 €
Ndërtimi i infrastrukturës në Drenas 120,000.00 €
Asfaltimi i rrugës në fshatin Vërbovc - në lagjen Gllareva 70,000.00 €
Asfaltimi i rrugës në fshatin Shtuticë 80,000.00 €
TOTALI 318,898.00 €2013

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Gllogocit

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 250,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 273,696.00 €

Projektet e realizuara

Ndërtimi i infrastrukturës në Lagjen e Dëshmorëve 63,000.00 €
Ndërtimi i kanalizimit dhe ujësjellësit në fshatin Tërstenik 90,000.00 €
Ndërtimi i ujësjellësit në fshatin Gllanasellë dhe Likoshan 63,000.00 €
Asfaltimi i rrugës në fshatin Vasilevë 63,000.00 €
Asfaltimi i rrugës në fshatin Fatos (Negroc) 30,000.00 €
Asfaltimi i rrugës në fshatin Gllobar 40,000.00 €
TOTAL 349,000.00 €2012

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Gllogoc.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 220,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 239,445.00 €

Projektet e realizuara

Asfaltimi i rrugës në fshatin Shtuticë, faza e II 80,000.00 €
Asfaltimi i rrugës në fshatin Gllanasellë, faza e II 70,000.00 €
Asfaltimi i rrugës në fshatin Korroticë e Epërme 50,000.00 €
Asfaltimi i rrugës në fshatin Dobroshevc, faza e II 40,000.00 €
Asfaltimi i rrugës në Paklek të Vjetër 45,000.00 €
TOTALI 285,000.00 €2011

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Gllogoc.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 181,177.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 230,219.00 €

Projektet e realizuara

Asfaltimi i rrugës në lagjet: Heta, Hasi dhe Kuliqi 62,000.00 €
Asfaltimi i rrugës Abri - Likoc 135,955.00 €
Ndërtimi i kanalizimit në lagjen e Dëshmorëve 30,000.00 €
Mirëmbajtaja e parqeve dhe gjelbërimi në qytet 10,000.00 €
Rikonstruimi i rrugëve me zhavor 5,000.00 €
TOTALI 242,955.00 €2010

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Gllogoc.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 146,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 200,428.00 €

Projektet e realizuara

Ndërtimi i ujësjellësit në fshatin Abri, faza e fundit 50,000.00 €
Gjelbërimi i qytetit të Drenasit 50,000.00 €
Ndërtimi i kanalizimit në lagjen e Dëshmorëve 50,000.00 €
Ndërtimi i kanalizimit në lagjen Dvorani 50,000.00 €
Rregullimi i kanalizimit në qytet - Drenas 35,112.00 €
TOTALI 235,112.00 €Disa materiale në ueb faqe kërkojnë ta keni Adobe Reader të instaluar në kompjuterin tuaj.


info

Pse është e rëndësishme të paguhet Tatimi në Pronë?

Duke paguar tatimin tuaj në pronë ju bëheni pjesë e përpjekjeve për përmirësimin e kualitetit të jetës në komunën tuaj.

Tatimi në pronë nevojitet për investime në përmirësimin e rrugëve, furnizimin me ujë, kanalizimin, ndërtimin e shkollave, etj.

Çdokush që e paguan tatimin në pronë është pjesë e rëndësishme në punën e zhvillimit të komunës, dhe në këtë mënyrë edhe të tërë vendit!

Duke paguar, ju mund të bëni ndryshime!