Ju jeni në: Investimet → Dragash


info

Dragash

Të hyrat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, edhe të ardhurat e tjera komunale janë përdorur për këtë lloj të projekteve:


Rezultatet e investimeve
2017

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Dragashit.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 187,341.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 194,140.04 €

Projektet e realizuara

Asfaltimi i rruges:Zapluxhe-Planina 40,000.00 €
Asfaltimi i rruges në fshatin Rapca 3,546.55 €
Renovimi I shtepise se kultures-Dragash 7,820.71 €
Ura Brodosavc 14,768.00 €
Riparimi i rrugëve dhe infrastruktures 37,724.16 €
Ndërtimi i shkallëve në drejtim të shkollës-Shajna 20,572.70 €
Riparimi i rezervarit -Shajna 1,522.24 €
Totali: 125,954.36 €2016

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Dragashit.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 179,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 193,263.45 €

Projektet e realizuara

Renovimi i shtëpisë së kulturës 17,747.38 €
Ndërtimi i rrugës Dragash- Fushe Dakove 16,021.70 €
Kanalizimi në qendrën e biznesit Shajna 17,896.30 €
Ujësjellsi qendrore Dragash 120.000 eura nije realizovan projekat, suficit
TOTALI 51,665.38 €2015

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Dragash.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 145,000 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 143,604 €

Projektet e realizuara

Ndërtimi i kanalizimit - Dragash 9,462 €
Shtrimi me kubëza i rrugëve anësore -Dragash 20,000 €
Ndërtimi i ujësjellësit- Dragash- Stadiumi i qytetit 15,000 €
Ndërtimi i kopshtit për fëmijë në Dragash 42,196 €
Renovimi I Shtëpisë së kulturës në Dragash 22,970 €
TOTALI 109,628 €2014

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Dragash.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë  145,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 147,489.30 €

Projektet e realizuara

Ndërtimi i ujësjellësit në Dragash 69,773.14 €
TOTALI 69,773.14 €2013

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Dragashit.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 140,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 123,542.07 €

Projektet e realizuara

Ndërtimi i shkollës Bellobrad 50,000.00 €
Asfaltimi i rrugës Restelicë 18,806.00 €
Largimi – menjanimi i rrezikut nga shembja e shkëmbinjëve Restelicë 27,000.00 €
Asfaltimi i rrugës Dragash 19,999.70 €
TOTALI 115,805.70 €2012

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Dragash.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 140,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 121,481.09 €

Projektet e realizuara

Asfaltimi i rrugës Zgatar – Blaq 17,090.00 €
Kubëzimi i rrugës Radeshë 17,084.50 €
Kubëzimi i rrugës Rrenc 12,851.00 €
TOTALI 47,025.50 €2011

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Dragash.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 125,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 101,432.27 €

Projektet e realizuara

Ndërtimi i tregut të gjelbërt Dragash – Participim me ZNKE 26,890.08 €
Kubëzimi i rrugës në Kosavë 40,000.00 €
TOTALI 66,890.08 €2010

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Dragash.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 125,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 109,708.39 €

Projektet e realizuara

Asfaltimi i rrugës në fshatin Mlik 26,891.00
Furnizime me kubëza betoni 77,000.00
TOTALI 103,891.00Disa materiale në ueb faqe kërkojnë ta keni Adobe Reader të instaluar në kompjuterin tuaj.


info

Pse është e rëndësishme të paguhet Tatimi në Pronë?

Duke paguar tatimin tuaj në pronë ju bëheni pjesë e përpjekjeve për përmirësimin e kualitetit të jetës në komunën tuaj.

Tatimi në pronë nevojitet për investime në përmirësimin e rrugëve, furnizimin me ujë, kanalizimin, ndërtimin e shkollave, etj.

Çdokush që e paguan tatimin në pronë është pjesë e rëndësishme në punën e zhvillimit të komunës, dhe në këtë mënyrë edhe të tërë vendit!

Duke paguar, ju mund të bëni ndryshime!