Ju jeni në: Shkarkimet


icon

Shkarkimet

Printer  Verzioni për printer


Këtu ju mund ti shkarkoni të gjitha në format tona që janë në dispozicion, pakot me informata dhe broshura. Ju gjithashtu mund të shkarkoni Ligjin e Tatimit në Pronë dhe Udhëzimet Administrative.
Për të qenë në gjendje ti shkarkoni këto materiale, ju duhet ta keni të instaluar Adobe Acrobat.
Nëse ju nuk e keni atë, mund ta shkarkoni këtu.
Raporti vjetor i faturimit dhe mbledhja e detyrimeve tatimore 2012
Raporti vjetor i faturimit dhe mbledhja e detyrimeve tatimore 2013
Raporti i Faturimit dhe Inkasimit 2012
Raporti i Faturimit dhe Inkasimit 2013
Legjislacioni për faljen e borxheve
Formularet dhe Materialet Informuese
Materialet ligjore
Standardet
Norma tatimore për Komuna
Kategoria e vlerësimit për Komuna

Ligji i tatimit në pronë
ALB
ENG
SRB
Udhëzim administrativ Nr. 03/2011 Për mbledhjen dhe regjistrimin e informatave për pronën dhe tatimpagu

Ky udhëzim administrativ ofron udhëzime dhe përcakton procedurën qe duhet të respektohet nga Komunat, gjatë procesit të regjistrimit të pronave të paluajtshme dhe sigurimit të informacionit të nevojshëm në lidhje me to, për qëllim të administrimit të tatimit në pronë.

ALB
ENG
SRB
PËR PËRCAKTIMIN E VLERËS SË PRONËS SË PALUJTËSHME DHE STANDARDET E VLERSIMIT - UDHËZIMI ADMINISTRATIV 4/2011

Qëllimi i këtij udhëzimi administrativ është të prezantoj metodat e vlerësimit të pronës se paluajtshme dhe të identifikoj standardet për matje të saktë të vlerës..

ALB
ENG
SRB
UDHËZIM ADMINISTRATIV PËR ANKESAT PËR TATIMIN NË PRONËN E PALUAJTSHME NR. 05/2011

Procedurat lidhur me ankesat mbi Tatimin në Pronën e paluajtshme
Ky udhëzim ju informon lidhur me procedurat e ankesave mbi tatimin në pronën

ALB
ENG
SRB
UDHËZIMI ADMINISTRATIV NR. 06/2011 PËR SHTYRJEN E PAGESËS SË TATIMIT NË PRONË

Ky udhëzim administrativ përcakton :Rregullat dhe kushtet, në bazë te të cilave Komunat mund të lejojnë shtyrjen e pagesës së tatimit në pronë

ALB
ENG
SRB
Udhëzim administrativ nr. 07/2011 Mbi urdhëresat e ndalimit të shërbimeve komunale për detyrimin e pagesës së tatimit në pronë

Qëllimi i këtij Udhëzimi Administrativ është që të definojë dhe përcaktojë shërbimet komunale të cilat komuna mund ti kushtëzojë tatimpaguesit për detyrimin e pagesës së tatimit në pronë.

ALB
ENG
SRB
UDHËZIMI ADMINISTRATIV Nr. 08/2011

Qëllimi i këtij udhëzimi është përcaktimi i rregullave, kushteve dhe procedurës për te mbledhur tatimin në pronë.

ALB
ENG
SRB
UDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 09/2011 PËR HUMBJEN E TË DREJTËS MBI PRONËN

Qëllimi i këtij udhëzimi është përcaktimi i rregullave dhe procedurave që do të respektohen nga Komunat, për shitjen e pronës së konfiskuar.

ALB
ENG
SRB
Udhëzim administrativ nr. 10/2011 Organizimi dhe funksionimi i zyreve komunale të tatimit në pronë

Qëllimi i këtij Udhëzimi është të siguroj se në komuna funksionojnë Zyret Komunale të Tatimit në Pronë (më tutje ZKTP), janë organizuar dhe kanë personel adekuat dhe burime tjera për të menaxhuar me tatimin në pronë për të ardhmen e paraparë.

ALB
ENG
SRB
Ligji per ndryshimin e ligjit per tatimin ne pronen e paluajteshme
ALB
ENG
SRB

Disa materiale në ueb faqe kërkojnë ta keni Adobe Reader të instaluar në kompjuterin tuaj.


info

Pse është e rëndësishme të paguhet Tatimi në Pronë?

Duke paguar tatimin tuaj në pronë ju bëheni pjesë e përpjekjeve për përmirësimin e kualitetit të jetës në komunën tuaj.

Tatimi në pronë nevojitet për investime në përmirësimin e rrugëve, furnizimin me ujë, kanalizimin, ndërtimin e shkollave, etj.

Çdokush që e paguan tatimin në pronë është pjesë e rëndësishme në punën e zhvillimit të komunës, dhe në këtë mënyrë edhe të tërë vendit!

Duke paguar, ju mund të bëni ndryshime!