Ju jeni në: Shkarkimet


icon

Shkarkimet

Printer  Verzioni për printer


Këtu ju mund ti shkarkoni të gjitha në format tona që janë në dispozicion, pakot me informata dhe broshura. Ju gjithashtu mund të shkarkoni Ligjin e Tatimit në Pronë dhe Udhëzimet Administrative.
Për të qenë në gjendje ti shkarkoni këto materiale, ju duhet ta keni të instaluar Adobe Acrobat.
Nëse ju nuk e keni atë, mund ta shkarkoni këtu.
Raporti vjetor i faturimit dhe mbledhja e detyrimeve tatimore 2012
Raporti vjetor i faturimit dhe mbledhja e detyrimeve tatimore 2013
Raporti i Faturimit dhe Inkasimit 2012
Raporti i Faturimit dhe Inkasimit 2013
Legjislacioni për faljen e borxheve
Formularet dhe Materialet Informuese
Materialet ligjore
Standardet
Norma tatimore për Komuna
Kategoria e vlerësimit për Komuna

Shkarkimet

Këtu ju mund ti shkarkoni të gjitha në format tona që janë në dispozicion, pakot me informata dhe broshura. Ju gjithashtu mund të shkarkoni Ligjin e Tatimit në Pronë dhe Udhëzimet Administrative.
Për të qenë në gjendje ti shkarkoni këto materiale, ju duhet ta keni të instaluar Adobe Acrobat.
Nëse ju nuk e keni atë, mund ta shkarkoni këtu.

Ligji i tatimit në pronë
ALB
ENG
SRB
Udhëzim administrativ Nr. 03/2011 Për mbledhjen dhe regjistrimin e informatave për pronën dhe tatimpagu

Ky udhëzim administrativ ofron udhëzime dhe përcakton procedurën qe duhet të respektohet nga Komunat, gjatë procesit të regjistrimit të pronave të paluajtshme dhe sigurimit të informacionit të nevojshëm në lidhje me to, për qëllim të administrimit të tatimit në pronë.

ALB
ENG
SRB
PËR PËRCAKTIMIN E VLERËS SË PRONËS SË PALUJTËSHME DHE STANDARDET E VLERSIMIT - UDHËZIMI ADMINISTRATIV 4/2011

Qëllimi i këtij udhëzimi administrativ është të prezantoj metodat e vlerësimit të pronës se paluajtshme dhe të identifikoj standardet për matje të saktë të vlerës..

ALB
ENG
SRB
UDHËZIM ADMINISTRATIV PËR ANKESAT PËR TATIMIN NË PRONËN E PALUAJTSHME NR. 05/2011

Procedurat lidhur me ankesat mbi Tatimin në Pronën e paluajtshme
Ky udhëzim ju informon lidhur me procedurat e ankesave mbi tatimin në pronën

ALB
ENG
SRB
UDHËZIMI ADMINISTRATIV NR. 06/2011 PËR SHTYRJEN E PAGESËS SË TATIMIT NË PRONË

Ky udhëzim administrativ përcakton :Rregullat dhe kushtet, në bazë te të cilave Komunat mund të lejojnë shtyrjen e pagesës së tatimit në pronë

ALB
ENG
SRB
Udhëzim administrativ nr. 07/2011 Mbi urdhëresat e ndalimit të shërbimeve komunale për detyrimin e pagesës së tatimit në pronë

Qëllimi i këtij Udhëzimi Administrativ është që të definojë dhe përcaktojë shërbimet komunale të cilat komuna mund ti kushtëzojë tatimpaguesit për detyrimin e pagesës së tatimit në pronë.

ALB
ENG
SRB
UDHËZIMI ADMINISTRATIV Nr. 08/2011

Qëllimi i këtij udhëzimi është përcaktimi i rregullave, kushteve dhe procedurës për te mbledhur tatimin në pronë.

ALB
ENG
SRB
UDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 09/2011 PËR HUMBJEN E TË DREJTËS MBI PRONËN

Qëllimi i këtij udhëzimi është përcaktimi i rregullave dhe procedurave që do të respektohen nga Komunat, për shitjen e pronës së konfiskuar.

ALB
ENG
SRB
Udhëzim administrativ nr. 10/2011 Organizimi dhe funksionimi i zyreve komunale të tatimit në pronë

Qëllimi i këtij Udhëzimi është të siguroj se në komuna funksionojnë Zyret Komunale të Tatimit në Pronë (më tutje ZKTP), janë organizuar dhe kanë personel adekuat dhe burime tjera për të menaxhuar me tatimin në pronë për të ardhmen e paraparë.

ALB
ENG
SRB
Shkarkimet

Këtu ju mund të shkarkoni të gjitha format që i kemi në dispozicion, fletëpalosjet dhe broshurat.
Ju mund të shkarkoni Ligjin e Tatimit në pronë dhe Udhëzimet Administrative.
Ju mund të gjeni matierale të ndryshme të renditura në dy kategori të ndryshme: Format dhe materialet informative dhe materiale ligjore.
Për të qenë në gjendje për ti shkarkuar këto materiale ju duhet Adobe Acrobat. Nëse nuk e keni, atë mund ta shkarkoni këtu.

Forma e ankesës

Ky formular shërben në rast ankesash

ALB
ENG
SRB
Forma e shtyerjes së tatimit

Ky formular shërben në rast kërkesash për shtyerje të afatit për pagesë të taksës.

ALB
ENG
SRB
FORMA PËR MBLEDHJEN E SHËNIMEVE TË PRONAVE DHE TATIMPAGUESVE
ALB
ENG
SRB
Udhëzues për tatimin në pronë

Udhezuesi me te gjitha informacionet e nevojshme per nje tatimpagues: obligimet, te drejtat, denimet, kamatat, ankesat etj.

ALB
ENG
SRB
TUR
Rianketimi

Kjo pako informatash dërgohet në pronën tuaj pak para se prona juaj të rianketohet. Këtu mund të gjeni informata bazike për rianketimin.

ALB
SRB
TUR
Posteri

Tatimi në pronë – ndërton komunitetin tuaj

ALB
SRB
TUR
Posteri 2

Faleminderit

ALB
SRB
TUR
Posteri 3

Për të gjitha pyetjet që i keni, vizitoni web faqen e tatimit në pronë

ALB
SRB
TUR
Standardet Europiane të Vlerësimit 2016
ALB
UDHËZIM ADMINISTRATIV (QRK) - NR. 04/2015 PËR PROCEDURAT E FALJES SË BORXHEVE PUBLIKE
ALB
ENG
SRB
LIGJI Nr. 05/L-119 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 05/L-043
ALB
ENG
SRB
LIGJI Nr. 05/L-043 PËR FALJEN E BORXHEVE PUBLIKE
ALB
ENG
SRB

ALB
ENG
SRB

Raporti Tatimi në Pronë Janar-Qershor 2016-2017
ENG
Raporti Tatimi në Pronë Janar-Qershor 2016-2017
Deçan - Vlerat për metër katrorë
ALB
ENG
SRB
Gjakovë - Vlerat për metër katrorë
ALB
ENG
SRB
Gllogovc - Vlerat për metër katrorë
ALB
ENG
SRB
Gjilan - Vlerat për metër katrorë
ALB
ENG
SRB
Dragash - Vlerat për metër katrorë
ALB
ENG
SRB
Istog - Vlerat për metër katrorë
ALB
ENG
SRB
Kaçanik - Vlerat për metër katrorë
ALB
ENG
SRB
Klinë - Vlerat për metër katrorë
ALB
ENG
SRB
Fushë Kosovë - Vlerat për metër katrorë
ALB
ENG
SRB
Kamenicë - Vlerat për metër katrorë
ALB
ENG
SRB
Mitrovicë - Vlerat për metër katrorë
ALB
ENG
SRB
Lipjan - Vlerat për metër katrorë
ALB
ENG
SRB
Novo Bërde - Vlerat për metër katrorë
ALB
ENG
SRB
Obiliq - Vlerat për metër katrorë
ALB
ENG
SRB
Rahovëc - Vlerat për metër katrorë
ALB
ENG
SRB
Pejë - Vlerat për metër katrorë
ALB
ENG
SRB
Podujevë - Vlerat për metër katrorë
ALB
ENG
SRB
Prishtinë - Vlerat për metër katrorë
ALB
ENG
SRB
Prizeren - Vlerat për metër katrorë
ALB
ENG
SRB
Skënderaj - Vlerat për metër katrorë
ALB
ENG
SRB
Shtime - Vlerat për metër katrorë
ALB
ENG
SRB
Shtërpc - Vlerat për metër katrorë
ALB
ENG
SRB
Suharekë - Vlerat për metër katrorë
ALB
ENG
SRB
Ferizaj - Vlerat për metër katrorë
ALB
ENG
SRB
Viti - Vlerat për metër katrorë
ALB
ENG
SRB
Vushtri - Vlerat për metër katrorë
ALB
ENG
SRB
Malishevë - Vlerat për metër katrorë
ALB
ENG
SRB
Junik - Vlerat për metër katrorë
ALB
ENG
SRB
Mamushë - Vlerat për metër katrorë
ALB
ENG
SRB
Hani Elezit - Vlerat për metër katrorë
ALB
ENG
SRB
Deçan - Normat Tatimore
ALB
ENG
SRB
Gjakovë - Normat Tatimore
ALB
ENG
SRB
Gllogoc - Normat Tatimore
ALB
ENG
SRB
Gjilan - Normat Tatimore
ALB
ENG
SRB
Dragash - Normat Tatimore
ALB
ENG
SRB
Istog - Normat Tatimore
ALB
ENG
SRB
Kaçanik - Normat Tatimore
ALB
ENG
SRB
Klinë - Normat Tatimore
ALB
ENG
SRB
Fushë Kosovë - Normat Tatimore
ALB
ENG
SRB
Graçanicë - Vlerat për metër katrorë
ALB
ENG
SRB
Kamenicë - Normat Tatimore
ALB
ENG
SRB
Ranillug - Vlerat per meter katrore
ALB
ENG
SRB
Mitrovicë - Normat Tatimore
ALB
ENG
SRB
Lipjan - Normat Tatimore
ALB
ENG
SRB
Novobërdë - Normat Tatimore
ALB
ENG
SRB
Obiliq - Normat Tatimore
ALB
ENG
SRB
Rahovec - Normat Tatimore
ALB
ENG
SRB
Pejë - Normat Tatimore
ALB
ENG
SRB
Podujevë - Normat Tatimore
ALB
ENG
SRB
Prishtina - Normat Tatimore
ALB
ENG
SRB
Prizren - Normat Tatimore
ALB
ENG
SRB
Skënderaj - Normat Tatimore
ALB
ENG
SRB
Shtime - Normat Tatimore
ALB
ENG
SRB
Shtërpcë - Normat Tatimore
ALB
ENG
SRB
Suharekë - Normat Tatimore
ALB
ENG
SRB
Ferizaj - Normat Tatimore
ALB
ENG
SRB
Partesh - Vlerat per meter katrore
ALB
ENG
SRB
Viti - Normat Tatimore
ALB
ENG
SRB
Vushtrri - Normat Tatimore
ALB
ENG
SRB
Malishevë - Normat Tatimore
ALB
ENG
SRB
Junik - Normat Tatimore
ALB
ENG
SRB
Mamushë - Normat Tatimore
ALB
ENG
SRB
Hani i Elezit - Normat Tatimore
ALB
ENG
SRB
Graçanicë - Normat Tatimore
ALB
ENG
SRB
Ranillug - Normat Tatimore
ALB
ENG
SRB
Partesh - Normat Tatimore
ALB
ENG
SRB
Kllokot - Normat Tatimore
ALB
ENG
SRB
Kllokot -Vlera per meter katrore
ALB
ENG
SRB
Ligji per ndryshimin e ligjit per tatimin ne pronen e paluajteshme
ALB
ENG
SRB
Pagesa e Tatimit në Pronë (deri në Tetor 2014)
ALB
ENG
PASQYRA E TATIMIT NE PRONE PER KOMUNEN DEÇAN , 2013
ALB
ENG
SRB
PASQYRA E TATIMIT NE PRONE - KOMUNA ,GJAKOVE 2013
ALB
ENG
SRB
PASQYRA E TATIMIT NE PRONE - KOMUNA GLLOGOVC , 2013
ALB
ENG
SRB

Disa materiale në ueb faqe kërkojnë ta keni Adobe Reader të instaluar në kompjuterin tuaj.


info

Pse është e rëndësishme të paguhet Tatimi në Pronë?

Duke paguar tatimin tuaj në pronë ju bëheni pjesë e përpjekjeve për përmirësimin e kualitetit të jetës në komunën tuaj.

Tatimi në pronë nevojitet për investime në përmirësimin e rrugëve, furnizimin me ujë, kanalizimin, ndërtimin e shkollave, etj.

Çdokush që e paguan tatimin në pronë është pjesë e rëndësishme në punën e zhvillimit të komunës, dhe në këtë mënyrë edhe të tërë vendit!

Duke paguar, ju mund të bëni ndryshime!