Ju jeni në: Kontakti dhe Zyret


icon

Kontakti dhe Zyret

Printer  Verzioni për printer


Kontakti
Nëse keni pyetje në lidhje me tatimin në pronë, jeni të mirëpritur të vizitoni Zyrën Komunale të Tatimit në Pronë. Këtë zyrë mund ta gjeni brenda ndërtesës së komunës suaj.

Ju gjithashtu këtë zyrë mund ta kontaktoni edhe në telefon. Më poshtë ju do të gjeni një listë me numrat e telefonit dhe adresat e zyrave komunale të tatimit në pronë. Gjithashtu mund të klikoni këtu për ta parë këtë listë.

DEPARTAMENTI I TATIMIT NË PRONË

Misioni

Departamenti i Tatimit në Pronë (DTP) ofron udhëzime komunave për të siguruar se tatimi në pronë ofron një burim të ardhurash me rritje të vazhdueshme dhe në të cilin llogaritet si pjesë e buxheteve komunale. Departamenti ofron një mbikëqyrje për zyrat komunale të tatimit në pronë me qëllim të sigurimit se tatimi në pronë administrohet në pajtim me ligjin dhe që komunat të mbeten të certifikuara për të mbledhur tatimin. Analizat e bëra me kohë të kontratave të shitblerjeve, vlerësimet dhe mbledhja e të dhënave nga ana e Departamentit/Ministrisë, do të ndihmojnë komunat në administrimin efikas të tatimit në pronë.

Vizioni

Departamenti i tatimit në pronë i përkrah zyrat komunale të tatimit në pronë, duke monitoruar administrimin e tatimit në pronë me praktikat më të mira. DTP punon për të siguruar standardet unifikuara të vlerësimit për mbarë Kosovën. Departamenti i ndihmon komunat në përpjekjet e tyre për arkëtim dhe për shqyrtimin e ankesave të tatimpaguesve dhe iu ofron analiza për të informuar vendim-marrësit.

Roli dhe detyrat

Departamenti i tatimit në pronë është përgjegjëse për :
- Inspektimi vjetor i komunave për tu siguruar se tatimi në pronë administrohet në pajtim me ligjin dhe se komunat mbeten të certifikuara për të mbledhur tatimin.
- Analizat me kohë të kontratave të shitblerjeve, vlerësimet, dhe mbledhja e të dhënave nga ana e Ministrisë që të ndihmohen komunat në administrimin efikas të tatimit në pronë.
- Përkrahja e komunave duke monitoruar administrimin e tatimit në prone me praktikat më të mira.
- Ofrimi dhe sigurimi i standardeve unifikuara të vlerësimit për mbarë Kosovën.
- Ofrimi i ndihmës për komunat në përpjekjet e tyre të inkasimit dhe ankesave dhe ofrimi i analizave për të informuar vendim-marrësit.
- Implementimi i sistemit të ri për menaxhimin e administrimit të tatimit në pronë
- Ofrimi i këshillave, sugjerimeve dhe rekomandimeve komunave për ndërmarrjen e veprimeve të ndryshme.
- Përkrahja, aktivitetet dhe përgatitja e komunave të reja për certifikimin e tyre për tatimin në pronë.
- Zhvillimi i softuerit të tatimit në pronë dhe mirëmbajtjen e saj
- Vendosja në sistem i normave dhe çmimeve tatimore, në secilin vit
- Kalkulimi masiv i faturave, përgatitja e tyre për prodhim
- Dhënia dhe Aprovimet e qasjes në sistem
- Auditimi i bazës së të dhënave komunale
- Trajnimi dhe aftësimi i zyrtarëve komunal
- Regjistrimi i pagesave në sistem, në formë elektronike

Zyrat komunale të tatimit në pronë
Të gjitha komunat që kanë tatim në pronë, duhet të kenë Zyrën Komunale të Tatimit në Pronë. Kjo zyrë është në shërbim të taksapaguesve.

Deçan
Adresa: Brenda ndërtesës së komunës
Tel: 039/ 361-785

Dragash
Adresa: Brenda ndërtesës së komunës
Tel: 029/ 281-543

Drenas
Adresa: Brenda ndërtesës së komunës
Tel: 038/584-046

Ferizaj
Adresa: Brenda ndërtesës së komunës
Tel: 0290/322-615

Fushë Kosova
Adresa: Brenda ndërtesës së komunës
Tel: 038/ 534-115

Gjakova
Adresa: Brenda ndërtesës së komunës
Tel: 0390/ 326-222 ext. 21-100

Gjilan
Adresa: Brenda ndërtesës së komunës
Tel: 0280/ 320-217

Graçanicë
Adresa: Brenda ndërtesës së komunës
Tel:

Hani i Elezit
Adresa: Brenda ndërtesës së komunës
Tel: 0290/385-112

Istog
Adresa: Brenda ndërtesës së komunës
Tel: 039/ 51-525

Junik
Adresa: Brenda ndërtesës së komunës
Tel: 0390/ 870-415

Kaçanik
Adresa: Brenda ndërtesës së komunës
Tel: 0290-380-060

Kamenica
Adresa: Brenda ndërtesës së komunës
Tel: 0280/ 372-452

Klina
Adresa: Brenda ndërtesës së komunës
Tel: 038 200 43725

Kllokot
Adresa: Brenda ndërtesës së komunës
Tel: 0280/385-635

Leposaviq

Lipjani
Adresa: Brenda ndërtesës së komunës
Tel: 038/ 581-505 ext.129

Malisheva
Adresa: Brenda ndërtesës së komunës
Tel: 029/ 269-409

Mamusha
Adresa: Brenda ndërtesës së komunës
Tel: 029/ 273-052

Mitrovica
Adresa: Brenda ndërtesës së komunës
Tel: 028/ 532-304 ext.131

Mitrovica Veriore
Adresa: Brenda ndërtesës së komunës
Tel:

Novo Bërda
Adresa: Brenda ndërtesës së komunës
Tel: 038/ 576-012

Obiliq
Adresa: Brenda ndërtesës së komunës
Tel: 038/ 561-536 ext.225

Partesh
Adresa: Brenda ndërtesës së komunës
Tel:
0280/ 74-060
044-332-743

Peja
Adresa: Brenda ndërtesës së komunës
Tel: 039 432-859

Podujeva
Adresa: Brenda ndërtesës së komunës
Tel: 038/ 570-732 ext. 230

Prishtina
Adresa: Brenda ndërtesës së komunës
Tel: 038/ 230-900 ext. 1080

Prizreni
Adresa: Brenda ndërtesës së komunës
Tel:
029/ 241-063
029/ 245-540

Rahovec
Adresa: Brenda ndërtesës së komunës
Tel:
029 276 037
029 276 943

Ranillug
Adresa: Brenda ndërtesës së komunës
Tel: 0280/ 375-426

Shtërpce
Adresa: Brenda ndërtesës së komunës
Tel: 045 660 605

Shtime
Adresa: Brenda ndërtesës së komunës
Tel: 0290/ 389-012 ext.226

Skenderaj
Adresa: Brenda ndërtesës së komunës
Tel: 028/ 582-124 ext.134

Suhareka
Adresa: Brenda ndërtesës së komunës
Tel: 029/271-282

Vitia
Adresa: Brenda ndërtesës së komunës
Tel: 0280/ 381-368

Vushtrri
Adresa: Brenda ndërtesës së komunës
Tel: 028/ 572-141

Zubin Potok

Zveçan

Disa materiale në ueb faqe kërkojnë ta keni Adobe Reader të instaluar në kompjuterin tuaj.


info

Pse është e rëndësishme të paguhet Tatimi në Pronë?

Duke paguar tatimin tuaj në pronë ju bëheni pjesë e përpjekjeve për përmirësimin e kualitetit të jetës në komunën tuaj.

Tatimi në pronë nevojitet për investime në përmirësimin e rrugëve, furnizimin me ujë, kanalizimin, ndërtimin e shkollave, etj.

Çdokush që e paguan tatimin në pronë është pjesë e rëndësishme në punën e zhvillimit të komunës, dhe në këtë mënyrë edhe të tërë vendit!

Duke paguar, ju mund të bëni ndryshime!