Datat me rëndësi
 

Kush zotëron pronën TUAJ?


23 April, 2018
Mos rrezikoni me pronën tuaj! Sigurohuni që pronësia juaj të jetë saktë e regjistruar në Regjistrin e të Drejtave në Pronë të Paluajtshme në Zyrën tuaj Komunale Kadastrale. Lexoni më shumë...

Tatimi në tokë do të implementohet më 2019


23 April, 2018
Nga viti 2019, tatimi në tokë do të vendoset gjithashtu edhe për parcela. Ju do të merrni faturën e parë për tatim në pronë për tokë në Janar 2019.

Lexoni më shumë rreth tatimit në tokë këtu.


Sa vlen toka juaj?


08 May, 2017
Gjejeni atë në ekspozitën tonë që fillon në Maj!
Është bërë një vlerësim preliminar i të gjitha parcelave në Kosovë.
Ju do të mund të mësoni më shumë rreth vlerësimit dhe të shihni rezultatin e kësaj në dy mënyra:
  • Vizitoni ekspozitën në komunën tuaj
  • Vizitoni këtë uebfaqe për të parë më shumë informata (nga 16 Maj).

Gjatë ekspozitës dhe në këtë uebfaqe, ju do të mund të: Lexo Më Shumë


info Çka është Tatimi në Pronë?


Tatimi në pronë është taksë vjetore komunale. Të hyrat nga tatimi në pronë nevojiten për zhvillimin e infrastrukturës në komunën tuaj.

Tatimi në pronë aplikohet për të gjitha pronat e paluajtshme mbi apo nën sipërfaqën tokësore.

Tatimi që ju duhet të paguani përcaktohet nga shumëzimi i vlerës tatimore të pronës tuaj me normën tatimore të aplikueshme.

Disa institucione dhe organizata janë të liruara nga tatimi në pronë.


Si shpenzohen të hyrat nga tatimi në pronë


Tatimi në pronë është një taksë komunale. Kjo do të thotë se të gjitha të ardhurat nga tatimi në pronë shkojn në buxhetin komunal. Departamenti i Tatimit në Pronë i rekomandon komunave që këto të ardhura të përdoren vetëm për përmirësimin e infrastrukturës. Nëse doni të shihni se si komuna e juaj i ka shpenzuar dhe planifikon për ti shpenzuar të ardhurat nga tatimi në pronë klikoni këtu.

Këtu mund ti gjeni shpenzimet e bëra nga komuna e juaj:Disa materiale në ueb faqe kërkojnë ta keni Adobe Reader të instaluar në kompjuterin tuaj.


info

Pse është e rëndësishme të paguhet Tatimi në Pronë?

Duke paguar tatimin tuaj në pronë ju bëheni pjesë e përpjekjeve për përmirësimin e kualitetit të jetës në komunën tuaj.

Tatimi në pronë nevojitet për investime në përmirësimin e rrugëve, furnizimin me ujë, kanalizimin, ndërtimin e shkollave, etj.

Çdokush që e paguan tatimin në pronë është pjesë e rëndësishme në punën e zhvillimit të komunës, dhe në këtë mënyrë edhe të tërë vendit!

Duke paguar, ju mund të bëni ndryshime!