Datat me rëndësi
 

Përgatitjet për implementimin e tatimit në pronë dhe për tokë


14 January, 2015

Sot tatimi në pronë vendoset vetëm për vlerën e objekteve. Tani janë duke u bërë përgatitjet për zgjerimin e tatimit në pronë për të përfshirë edhe vlerën e tokës.

Kjo do të ndikojë në disa përmirësime për ju:

- Komuna juaj do të ketë më shumë të hyra për të bërë investime kapitale që do të përmirësojnë jetën e përditshme për ju, familjen dhe komunitetin tuaj. (Për të parë se si komuna juaj i investoni të hyrat nga tatimi në pronë klikoni këtu )

- Ju do të merrni një akt vlerësimi që vërteton vlerën e pronës suaj. Kjo vlerë e përcaktuar zyrtarisht do ta bëjë më të lehtë, më të shpejtë dhe më të lirë që ju të merrni kredi pasiqë banka nuk ka më nevojë të bëjë vlerësim të veçantë para se të ju jap kredi.

- Disa taksa dhe tarifa komunale do të zëvendësohen me të hyrat nga tatimi në tokë, që nënkupton se shpenzimet për bizneset do të jenë më të parashikueshme, transparente se që janë sot.

Si do të implementohet tatimi në tokë?

Tatimi do të llogaritet bazuar në vlerën e përafërt, që do të reflektoj vlerën e tregut të tokës.

Për të shmangur rritjen e lart dhe të menjëhershme të barrës tatimore për të gjithë tatimpaguesit, tatimi në tokë do të zbatohet gradualisht duke filluar nga viti 2017.

Ju mund të lexoni më shumë rreth implementimit të tatimit në tokë këtu .


info Çka është Tatimi në Pronë?


Tatimi në pronë është taksë vjetore komunale. Të hyrat nga tatimi në pronë nevojiten për zhvillimin e infrastrukturës në komunën tuaj.

Tatimi në pronë aplikohet për të gjitha pronat e paluajtshme mbi apo nën sipërfaqën tokësore.

Tatimi që ju duhet të paguani përcaktohet nga shumëzimi i vlerës tatimore të pronës tuaj me normën tatimore të aplikueshme.

Disa institucione dhe organizata janë të liruara nga tatimi në pronë.


Si shpenzohen të hyrat nga tatimi në pronë


Tatimi në pronë është një taksë komunale. Kjo do të thotë se të gjitha të ardhurat nga tatimi në pronë shkojn në buxhetin komunal. Departamenti i Tatimit në Pronë i rekomandon komunave që këto të ardhura të përdoren vetëm për përmirësimin e infrastrukturës. Nëse doni të shihni se si komuna e juaj i ka shpenzuar dhe planifikon për ti shpenzuar të ardhurat nga tatimi në pronë klikoni këtu.

Këtu mund ti gjeni shpenzimet e bëra nga komuna e juaj:Disa materiale në ueb faqe kërkojnë ta keni Adobe Reader të instaluar në kompjuterin tuaj.


info

Pse është e rëndësishme të paguhet Tatimi në Pronë?

Duke paguar tatimin tuaj në pronë ju bëheni pjesë e përpjekjeve për përmirësimin e kualitetit të jetës në komunën tuaj.

Tatimi në pronë nevojitet për investime në përmirësimin e rrugëve, furnizimin me ujë, kanalizimin, ndërtimin e shkollave, etj.

Çdokush që e paguan tatimin në pronë është pjesë e rëndësishme në punën e zhvillimit të komunës, dhe në këtë mënyrë edhe të tërë vendit!

Duke paguar, ju mund të bëni ndryshime!