Datat me rëndësi
 

INFORMATË RRETH SHPËRNDARJES SË PAGESAVE TË TATIMIT NË PRONË

21 October, 2014

Keni parasysh, se çdo pagesë, fillimisht mbulon të gjitha tatimet e vitit aktual. Ndërsa shumat e tepërta do të mbulojnë borxhet nga vitet e mëparshme.

Tatimpaguesit të cilët dëshirojnë të ndryshojnë formën e shpërndarjes se pagesës, në vazhdim kanë një sqarim shtesë.

Ç’do tatimpagues i cili është i pa kënaqur me këtë formë të pagesës të shpërndarjes së pagesës duhet të vizitoj Zyrën e Tatimit në Pronë në komunën që i takon dhe të kërkoj që të ndryshohet forma e shpërndarjes së pagesës për pronën e tij, ashtu që fillimisht të mbulohen të gjitha borxhet nga vitet e mëparshme, ndërsa shumat e tepërta të mbulojnë tatimet e viti aktual dhe kjo kërkesë do të përmbushet nga zyrtarët e zyrës së tatimit në pronë në komunën e juaj.info Çka është Tatimi në Pronë?

Tatimi në pronë është taksë vjetore komunale. Të hyrat nga tatimi në pronë nevojiten për zhvillimin e infrastrukturës në komunën tuaj.

Tatimi në pronë aplikohet për të gjitha pronat e paluajtshme mbi apo nën sipërfaqën tokësore.

Tatimi që ju duhet të paguani përcaktohet nga shumëzimi i vlerës tatimore të pronës tuaj me normën tatimore të aplikueshme.

Disa institucione dhe organizata janë të liruara nga tatimi në pronë.Si shpenzohen të hyrat nga tatimi në pronë

Tatimi në pronë është një taksë komunale. Kjo do të thotë se të gjitha të ardhurat nga tatimi në pronë shkojn në buxhetin komunal. Departamenti i Tatimit në Pronë i rekomandon komunave që këto të ardhura të përdoren vetëm për përmirësimin e infrastrukturës. Nëse doni të shihni se si komuna e juaj i ka shpenzuar dhe planifikon për ti shpenzuar të ardhurat nga tatimi në pronë klikoni këtu.

Këtu mund ti gjeni shpenzimet e bëra nga komuna e juaj:Disa materiale në ueb faqe kërkojnë ta keni Adobe Reader të instaluar në kompjuterin tuaj.


info

Pse është e rëndësishme të paguhet Tatimi në Pronë?

Duke paguar tatimin tuaj në pronë ju bëheni pjesë e përpjekjeve për përmirësimin e kualitetit të jetës në komunën tuaj.

Tatimi në pronë nevojitet për investime në përmirësimin e rrugëve, furnizimin me ujë, kanalizimin, ndërtimin e shkollave, etj.

Çdokush që e paguan tatimin në pronë është pjesë e rëndësishme në punën e zhvillimit të komunës, dhe në këtë mënyrë edhe të tërë vendit!

Duke paguar, ju mund të bëni ndryshime!